Upute za izradu prostornih planova

Upute su namijenjene izrađivačima prostornih planova i jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije

SMJERNICE ZA IZRADU I DOSTAVU ELABORATA PROSTORNIH PLANOVA (HTRS96/TM) – LISTOPAD 2016. Novo!

UPUTE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE/GRADA – OŽUJAK 2015.

UPUTA ZA IZRADU UPU-a i pripadajućih topografsko-katastarskih geodetskih podloga – siječanj 2012. 

UPUTE ZA IZRADU prostornih planova uređenja općina/gradova – studeni 2011 (od ožujka 2015. godine se više ne primjenjuju)

UPUTA ZA IZRADU I DOSTAVU GRAFIČKIH PRIKAZA PROSTORNIH PLANOVA – 14.listopad 2011.  – posebno vezano za  članak 63. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Izmjene i dopune Zakona NN 90/11), s prilozima iz zakonske regulative, Zaključcima Županijskog poglavarstva i Skupštine koji obrađuju ovu problematiku i uputstvima za crtanje grafičkih priloga u ACAD-u.

ODLUKA O NAČINU PROVOĐENJA POSTUPKA DAVANJA MIŠLJENJA na konačne prijedloge prostornih planova općina i gradova, primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine

UPUTA ZA IZRADU urbanističkih planova uređenja - dopuna br. 2, ožujak 2009.

UPUTA ZA DONOŠENJE urbanističkih planova uređenja (za upotrebu općinama i gradovima), i PREZENTACIJA  Uputa o donošenju urbanističkih planova uređenja ožujak 2009.

Preporuka jedinicama lokalne samouprave primorsko-goranske županije u ZOP-u, ožujak 2006. 
u postupku usklađenja važećih detaljnih planova uređenja (DPU) s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Narodne novine RH broj 128/04)

Prijedlog načina razvrstavanja morskih luka i površina u funkciji sidrenja i priveza u prostornim planovima,  06. travnja 2005.
U cilju korištenja jedinstvenog modela u procesu izrade prostornih planova i izrade mišljenja o njihovoj usklađenosti sa planom šireg područja, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje sačinio je ovaj Prijedlog načina razvrstavanja morskih luka i površina u funkciji sidrenja i priveza u prostornim planovima.
Pri njegovoj izradi napravljen je napor da se udovolji svim zakonskim normama koje reguliraju ovu problematiku, ali i da se dosadašnje uzance i uobičajeni načini upravljanja morskim površinama ne ignoriraju, već da se postepeno zamijene rješenjima koje nameće planerska logika.