Provođenje sustava kvalitete ISO 9001:2008

Dobivanjem certifikata u listopadu 2008. godine potvrđeno je da Zavod zadovoljava zahtjeve norme ISO 9001:2000 za izradu dokumenata prostornog uređenja i strateških studija. Osnovni cilj uspostave i provođenja sustava kvalitete bio je stalno praćenje i poboljšavanje poslovnog sustava Zavoda, kojeg je moguće ostvariti kroz posebne ciljeve kao što su; povećanje zadovoljstva korisnika usluga, cjelovitost dokumentacije, sprečavanje pojavljivanja pogrešaka, smanjenje troškova poslovanja, povećanje motivacije zaposlenih, bolja osposobljenost zaposlenika, povećanje ugleda Zavoda itd.

Krajem 2008. godine ISO sustav kvalitete uveo je novu normu kojom su unijete izmjene, najvećim dijelom vezane uz kvalitetniju brigu o okolišu. Stoga je Zavod tijekom 2010. godine izvršio pripreme za prelazak na novi sustav kvalitete izrađen na temelju zahtjeva sadržanih u međunarodnoj normi EN ISO 9001:2008. Drugi nadzor sustava upravljanja od strane certifikacijske kuće SGS Adriatica d.o.o. obavljen 24. rujna 2010. godine. Ciljevi audita bili su potvrditi da je sustav upravljanja u skladu s zahtjevima norme ISO 9001:2008, potvrditi de je organizacija učinkovito uspostavila i održava sustav upravljanja te potvrditi da je sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

Temeljem rezultata provedenog audita i dokazanog stupnja razvoja i zrelosti u Izvješću o provedenom auditu dati su zaključci iz kojih slijedi da je audit bio strukturiran i proveden sukladno planu audita i matrici planiranja audita. Auditni tim zaključio da je organizacija uspostavila i održava Sustav upravljanja u skladu s zahtjevima norme EN ISO 9001:2008 i da je dokazala sposobnost sustava da sustavno postiže dogovorene zahtjeve za proizvode i usluge u skladu s opsegom politike i ciljevima organizacije. Broj utvrđenih nesukladnosti bio je; većih = 0, manjih = 0. Stoga je auditni tim preporučio temeljem rezultata provedenog audita da certifikacija sustava upravljanja bude nastavljena.

Prema prihvaćenom Poslovniku sustava kvalitete EN ISO 9001:2008 u provedbi norme Zavod mora planirati i primjenjivati procese nadzora, mjerenja, analize i poboljšanja procesa koji su potrebni za:

 • dokazivanje sukladnosti usluge u svim radnim procesima kroz interne audite i statistike,
 • osiguranje sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom kroz vanjske audite certifikacijskih kuća,
 • neprekidno poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom:  
  • evidencijom, analizom i obradom neusklađenosti,
  • popravnim i zaštitnim aktivnostima,
  • mjerenjem zadovoljstva korisnika,
  • povremenim ocjenama sustava kvalitete od strane Uprave.

Uspješno provođenje godišnjih vanjskih audita samo je jedan od razloga zbog kojih i u ovoj godini slijedi sustavno provođenje sustava kvalitete. Ono što je za Zavod još važnije je stalno poboljšavanje poslovnog sustava na način da se on prati, analizira, provjerava, te da se predlažu poboljšanja. U tom segmentu provođenja sustava su uključeni svi zaposlenici Zavoda.