Uvod

Temelj za izradu Razvojne strategije PGŽ bili su, osim sektorskih strateških studija, neki europski, državni i županijski dokumenti. Integracijom tih dokumenata u RS PGŽ vodilo se računa o povezivanju lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s nacionalnim i EU razvojnim prioritetima.
 1. Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 147/14)
 2. Strategija regionalnog razvoja RH (usvojena na Vladi 4. lipnja 2010. godine)
 3. Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, KLASA: 011-01/15-02/3, UR.BROJ: 538-06-1/003-15-5, od 30. rujna 2015. godine)
 4. Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine (NN 77/14)
 5. Strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020. (NN 136/13)
 6. Strategija razvoja turizma 2014.-2020. (NN 55/13)
 7. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 8. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030. (NN 131/14)
 9. Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
 10. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (1997. godine)
 11. Strategija razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14)
 12. Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014.-2020. (NN 126/14)
 13. Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (NN 153/14)
 14. Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske (nacrt)
 15. Europa 2020
 16. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (NN 107/14)
 17. Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. (NN 92/14)
 18. Program ruralnog razvoja 2014.-2020. (odobrena inačica, 2015. godine)
 19. Prostorni plan Primorsko-goranske županije (SN 32/13)
 20. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za 2011.-2013. (SN 3/11)
 21. Odluka o produljenju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije (SN 42/13) i (SN 39/14)
 22. Deklaracija o gospodarenju otpadom (SN 36/14)
 23. Izmjena i dopuna Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije (2012. godine)
 24. Strategije razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013. – 2017. (2013. godine)
 25. Zeleni plan Primorsko-goranske županije (2012. godine)
 26. Izvješće o stanju u prostoru PGŽ za razdoblje 2005.-2012. godine (2013.godine) 
 27. Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije 2013.-2020., (ŽS 7.02.2013.)
 28. Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije (SN 31/05)
 29. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014.-2017. godine (SN 17/14)
 30. Plan gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007.-2015. godine (SN 17/07 i 50/08)
 31. Prostorno i prometno integralna studija grada Rijeke i Primorsko-goranske županije (2011.)
 32. Strateški marketinški plan turizma Kvarnera 2009.-2015.
 33. Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.
 34. Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020.