Grafički prikaz područja obuhvata planova

Grafički prikaz područja obuhvata prostornih planova, dostupan je na GEOPORTALU Primorsko-goranske županije putem PREGLEDNIKA PROSTORNIH PLANOVA


Na GEOPORTALU se prikazuju sve kategorije planova, prema sljedećim statusima:

  • važeći planovi,
  • planovi u izradi,
  • obveza donošenja plana

Objavljeni podaci o obuhvatima planova istovjetni su s podacima koji se vode u Zavodu, a obnavljaju se na dnevnoj razini.

Trenutno stanje planova

Arhivsko stanje planova (PPUO/G)

Prikaz prostornih planova uređenja gradova i općina sa statusom
"u izmjeni / izradi" na određeni dan (svibanj ili travanj 2012. -2016. godine)