Dostupnost prostornih planova tijekom izrade, donošenja i važnosti

Zbog učestalih zahtjeva fizičkih osoba za omogućavanje uvida u Konačne prijedloge izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina odnosno gradova koji su ovom županijskom zavodu dostavljeni na davanje mišljenje o usklađenosti plana s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, dajemo obavijest kako i gdje se može ostvariti pravo uvida u prostorne planove lokalne razine tijekom njihove izrade, donošenja i važenja.

Općine i gradovi odnosno njihova upravna tijela u čijem je djelokrugu obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, obvezni su u svom sjedištu osigurati javnosti dostupnost prostornih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja, kao i izmjena i dopuna tih planova, tijekom njihove izrade, donošenja i važenja u elektroničkom i analognom obliku (papirnatom).

Dostupnost prostornog plana u elektroničkom obliku osigurava se putem informatičkog sustava, a dostupnost prostornog plana u analognom obliku u sjedištu općine odnosno grada.