Centar za dobrobit životinja

3D MODEL PLANIRANOG CENTRA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA >>

Problemom  sustavnog zbrinjavanja napuštenih životinja Županija se počela aktivno baviti na zahtjev Grada Rijeke koji, zbog teritorijalne ograničenosti i karakteristika prirodnih i izgrađenih struktura Grada, u okviru svojih administrativnih granica nije pronašao  adekvatnu lokaciju koja bi udovoljila propisanim zahtjevima. Osmišljavanje i pripremu projekta povjerila je Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje 2003. godine.

Sveukupne aktivnosti vezane uz izgradnju "Centra"  podijeljene su u tri faze:

I faza – određivanje lokacije pogodne za izgradnju

 • 1. etapa – komparativna analiza predloženih lokacija i odabir konačne lokacije
 • 2. etapa – stvaranje prostorno planskih preduvjeta za izgradnju

II faza – priprema za izgradnju

 • 1. etapa – ishođenje lokacijskih  dozvola za kompleks Centra i građevine infrastrukture:
 • 2. etapa – ishođenje građevinskih dozvola (potvrda glavnih projekata) za kompleks Centra i građevine infrastrukture

III faza – opremanje i izgradnja

 • 1. etapa - izgradnja pristupne ceste i infrastrukture do građevinskog područja,
 • 2. etapa - opremanje građevinskog područja infrastrukturom i izgradnja građevina Centra

Do sada, Županijski zavod je sveukupne aktivnosti vezane uz zbrinjavanje napuštenih životinja vodio u okviru I i II  faze.

U prvoj fazi definirane su potrebe i osnovna obilježja  budućeg skloništa za nezbrinute životinje te sukladno njima pokrenuta aktivnost pronalaženja lokacija pogodnih za izgradnju skloništa. Od desetak mogućih lokacija odabrane su tri najpovoljnije, a putem intenzivne suradnje sa jedinicama lokalne samouprave na području kojih su se lokacije nalazile, određena je i konačna lokacija Dolina  u Općini Klana, na  kojoj će se sklonište izgraditi.

U drugoj fazi, po određivanu lokacije, Županijski zavod je izradio Prostorni plan uređenja Općine Klana i u njemu definirao obuhvat i uvjete za izgradnju "Centra za dobrobit životinja" čime je osigurao prostorno – planske preduvjete za realizaciju planiranog zahvata. Time je omogućeno da se krene sa pripremnim aktivnostima  za izgradnju skloništa.

O provedenim aktivnostima u pojedinim fazama izrade zadatka, Županijski zavod je redovito informirao Županijsko poglavarstvo, kako bi ono bilo upoznato sa tijekom aktivnosti  koje se provode u cilju dovršenja zadatka, te kako bi  donijelo zaključke nužne za nastavak tih aktivnosti. Posljednja informacija upućena Županijskom poglavarstvu u travnju 2007 godine nosi naslov "Informacija o aktivnostima na pripremi izgradnje Centra za dobrobit životinja". Putem nje Županijsko poglavarstvo detaljno  je upoznato sa:

 • aktivnostima vezanim uz pronalaženje lokacije
 • obilježjima odabrane lokacije
 • uvjetima za izgradnju skloništa za nezbrinute životinje određenim PPUO Klana
 • programom izgradnje Centra za dobrobit životinja, koji obuhvaća:
  • osnovna obilježja namjeravanog zahvata
  • planirane sadržaje
  • orijentacione troškove uređenja građevinskog područja i izgradnje građevina "Centra"
  • orijentacione troškove izgradnje pristupne ceste i infrastrukture do skloništa za nezbrinute životinje
 • aktivnostima koje slijede na realizaciji, njihovim sadržajem i nositeljima, te planiranom dinamikom i prijedlogom načina financiranja projekta izgradnje Centra
 • prijedlogom organizacije i načina upravljanja budućim Centrom


Županijsko poglavarstvo Zaključkom je:

 1. Prihvatilo navedenu Informaciju,
 2. Donijelo Program izgradnje Centra,
 3. Zadužilo Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje da odmah po donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana pokrene postupak nabave za izradu stručne podloge za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Centra.
 4. Zadužilo Ured županije za iniciranje postupka uknjižbe Republike Hrvatske na zemljištu koje je unutar građevinskog područja Centra upisano kao općenarodna imovina.
 5. Zadužilo Županijski zavod da organizira sastanak s jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije radi prezentacije cjelokupnog projekta i utvrđivanja interesa jedinica lokalne samouprave,
 6. Zadužilo Županijski Zavod i JU Priroda da pripremi projekt izgradnje Centra za dobrobit životinja za njegovo kandidiranje za dobivanje sredstava predpristupnih fondova EU.
 7. Pozvalo sve jedinice lokalne samouprave Primorsko-goranske županije da podrže osnivanje i izgradnju Centra za dobrobit životinja kao zajedničkog projekta.

Temeljem prethodnih zaključaka Županijski zavod je nastavio aktivnosti započete u okviru druge faze projekta.


Više detalja o projektu možete pronaći u priloženim dokumentima: