Djelatnost i ustroj

Djelatnost Javne ustanove određena je Zakonom i obuhvaća:
 • izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, 
 • izradu izvješća o stanju u prostoru županije, 
 • vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
 • pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
 • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, 
 • izradu prostornih planova velikog grada, gradova i općina i urbanističkih planova uređenja ako mu izradu tih planova povjeri nadležno ministarstvo ili župan,
 • obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu obavljanje tih poslova povjeri nadležno ministarstvo ili župan.

Javna ustanova obavlja navedene poslove kao javnu službu.

Za obavljanje djelatnosti Javne ustanove ustrojene su 4 unutarnje ustrojstvene jedinice:

 • Služba za prostorno uređenje,
 • Služba za infrastrukturu
 • Odsjek za informacijski sustav i dokumentaciju i
 • Odsjek za zajedničke poslove.

U Službi za prostorno uređenje obavljaju se stručni poslovi izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine (prostorni plan županije i prostorni planovi područja posebnih obilježja), izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrade prostornih planova uređenja velikog grada, grada odnosno općine i urbanističkih planova uređenja, te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja.

U Službi za infrastrukturu obavljaju se stručni poslovi u izradi dokumenata prostornih uređenja iz djelokruga rada Službe (promet, energetika, vode i more), te iniciraju, izrađuju ili se sudjeluje u izradi projekata i programa strateške infrastrukture, te drugih razvojnih projekata od interesa za županiju.

U Odsjeku za informacijski sustav i dokumentaciju obavljaju se stručni poslovi vođenja registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda, održavanje Internet stranice Zavoda, te ostali poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda.

U Odsjeku za zajedničke poslove obavljaju se pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa institucijama iz inozemstva.