INFORMACIJE ZA JLS I REGISTRIRANE KORISNIKE

PROJEKT POVEZIVANJA JLS NA ISPU PGŽ – pogledaj prezentaciju

Da bi se pristupilo sadržaju za registrirane korisnike potrebno je kontaktirati Zavod u svrhu pripreme sadržaja i dodjeljivanja pristupnih parametara za registrirane korisnike.  Kontakt e-mail: zavod@pgz.hr

Jedinice lokalne samouprave evidentirane kao Registrirani korisnici mogu koristiti dodatni sadržaj putem web aplikacije „Urbanistička identifikacija“ a napredni model korištenja omogućen je putem Web GIS servisa. 

Prednost ovog načina distribucije podataka je taj da svi korisnici uvijek imaju na raspolaganju zadnju verziju podataka, te da nisu ograničeni aplikativnom platformom.

Urbanistička identifikacija je web aplikacija koja na temelju odabranog prostornog obuhvata (označavanjem na karti, odabirom iz padajuće liste kat. čestica, iz gml-a) daje rezultate s popisom svih prostornih planova na tom području, pripadajućim georeferenciranim kartografskim prikazima, tekstualnim odredbama i ostalim prostornim podacima te ima mogućnost izrade izlaznog dokumenta. Korisnici ove aplikacije vide podatke za cijelu Županiju. Aplikacija je podržana u vodećim web preglednicima (Chrome, Edge, Firefox, Opera).

Web GIS servisi omogućuju preuzimanje novog sadržaja i dodavanje u standardne GIS Desktop alate registriranog korisnika  ili ugrađivanje postojećih Web GIS servisa Zavoda u pojedinačna Web GIS rješenja registriranog korisnika. Putem ovih servisa preuzimati se može sadržaj samo za područje JLS registriranog korisnika, a ne za cijelu županiju.

 

Podaci dostupni kroz ISPU PGŽ

Podaci JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ

 • registar prostornih planova o informacije o nazivu, vrsti i trenutnom statusu Plana o poveznice na odluke o izradi/donošenju/stavljanju van snage prostornih planova iz službenih glasila
 • vektorski podaci obuhvata prostornih planova
 • georeferencirane rasterske karte prostornih planova
 • zone sanitarne zaštite izvorišta voda za piće na području Primorsko-goranske županije (SN 5/92; SN PGŽ 17/07, 35/12, 31/13, 08/14, 39/14, 32/15 i 30/16; SN IŽ 12/05 i 2/11)
 • granice građevinskih područja – preuzete iz GIS baze prostornih planova uređenja gradova/općina, koja je izvorno izrađena iz CAD crteža – karata 4 iz PPUO/G i ne predstavlja službeni dokument


Podaci Državne geodetske uprave RH

 • topografske karte i digitalni ortofoto snimci TK25 - topografska karta u mjerilu 1:25000 HOK5 – Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000 DOF5 – digitalni ortofoto u mjerilu 1:000 o 1968. godina o 2011. godina (izrađeno za postupak legalizacije objekata) o 2014. - 2016. godina (nedostaju 132 lista za sjeverni dio Županije) o 2018. godina o 2020. godina
 • središnji registar prostornih jedinica (ne stariji od 1 mjeseca)
 • adresni model (ne stariji od 1 mjeseca)
 • digitalni katastarski plan (ne stariji od 3 mjeseca)
 • zaštićeni obalni pojas (stanje: 2005. godina)


Podaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH)

 • zaštićena prirodna područja (ne starija od 1 mjeseca)


Podaci Službe za dokumentaciju i registar kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija RH)

 • registar kulturnih dobara (ne stariji od 1 mjeseca)