INFORMACIJE ZA REGISTRIRANE KORISNIKE

Da bi se pristupilo sadržaju za registrirane korisnike potrebno je kontaktirati Zavod u svrhu pripreme sadržaja i dodjeljivanja pristupnih parametara za registrirane korisnike.  Kontakt e-mail: zavod@pgz.hr

Jedinice lokalne samouprave evidentirane kao Registrirani korisnici mogu koristiti dodatni sadržaj putem web aplikacije „Urbanistička identifikacija“ a napredni model korištenja omogućen je putem Web GIS servisa. 

Prednost ovog načina distribucije podataka je taj da svi korisnici uvijek imaju na raspolaganju zadnju verziju podataka, te da nisu ograničeni aplikativnom platformom.

Urbanistička identifikacija je web aplikacija koja na temelju odabranog prostornog obuhvata (označavanjem na karti, odabirom iz padajuće liste kat. čestica, iz gml-a) daje rezultate s popisom svih prostornih planova na tom području, pripadajućim georeferenciranim kartografskim prikazima, tekstualnim odredbama i ostalim prostornim podacima te ima mogućnost izrade izlaznog dokumenta. Korisnici ove aplikacije vide podatke za cijelu Županiju. Aplikacija je podržana u vodećim web preglednicima (Chrome, Edge, Firefox, Opera).

Web GIS servisi omogućuju preuzimanje novog sadržaja i dodavanje u standardne GIS Desktop alate registriranog korisnika  ili ugrađivanje postojećih Web GIS servisa Zavoda u pojedinačna Web GIS rješenja registriranog korisnika. Putem ovih servisa preuzimati se može sadržaj samo za područje JLS registriranog korisnika, a ne za cijelu županiju. 

Opis sadržaja za registrirane korisnike 

 • Geodetske podloge; izvor: Državna geodetska uprava 
  • Digitalni katastarski plan (2017. - 2020.)
  • Topografska karta (TK25)
  • Hrvatska osnovna karta (HOK5)
  • Digitalni ortofoto
  • Adresni model (2013.g.)
  • Zaštićeni obalni pojas
 • Zone sanitarne zaštite izvorišta voda za piće na području Primorsko-goranske županije; izvor: Primorsko-goranska županija, Istarska županija i Hrvatske vode
 • Zaštićena prirodna područja; izvor: Državni zavod za zaštitu prirode RH, WFS servis, 01.09.2017. 
 • Prostorni planovi; izvor:  ISPU, Zavod za prostorno uređenje PGŽ
  • Georeferencirani kartografski prikazi (rasteri)
  • Odluke objavljene u službenim glasilima
  • Obuhvati prostornih planova (vektori)
  • Granice građevinskih područja (vektori, karta 4 iz PPUO/G)