Novosti

15. 7. 2021.

U ORGANIZACIJI ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA DALJINSKA ISTRAŽIVANJA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽANO ONLINE PREDAVANJE NA TEMU: ANALIZA RANJIVOSTI OBALNOG PODRUČJA PGŽ ZBOG PODIZANJA RAZINE MORA

U srijedu, 14. srpnja 2021. održano je online predavanje na temu: Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora, a u organizaciji Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Sve češće i sve nepredvidljivije neprilike prouzročene su klimatskim promjenama, od kojih je najnepovoljnija posljedica na hrvatskoj obali zasigurno porast razine mora. Dosadašnja istraživanja pokazuju da se do kraja 21. st. očekuje rast razine mora od 62 +/- 14 cm, a što će imati značajne posljedice na obalama Primorsko-goranske županije čija je ukupna duljina 1.235 km. Štetne posljedice će se očitovati kroz plavljenja dijelova naselja smještenih na najnižim obalnim područjima, oštećenja obalne infrastrukture, zaslanjenja krških vodonosnika, pojačane erozije obala i sl. Najugroženije će biti niske zone obalnih naselja i gradova.

Porast razine mora odvijat će se kroz duži vremenski period, što omogućuje pravovremeni pristup u planiranju prostora. Prilagodbe postojećih prostornih planova temeljit će se na novim saznanjima temeljenim na istraživanju obalnog područja. Naime, Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj  za razdoblje do 2040. godine  daje veliku važnost prostornom planiranju u funkciji zaštite okoliša i prilagodbi klimatskim promjenama.
Upravo zato je JU Zavod pristupio izradi Analize ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, kako bi Analiza, kao stručna podloga dala smjernice za potrebe izrade prostorno planske dokumentacije u budućnosti.

Na predavanju su prikazani rezultati provedene znanstveno-stručne analize ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije. Njome je određen stupanj ranjivosti obala PGŽ-a preko standardno korištenog indeksa obalne ranjivosti (CVI – Coastal Vulnerability Index) za svakih 25 m1 obale. Metoda se temelji na određivanju ključnih varijabli koje predstavljaju procese koji utječu na obalnu ranjivost, njihovoj kvantifikaciji i konačno integraciji u jedan indeks (CVI). S obzirom na prirodne karakteristike obala PGŽ-a i dostupne podloge, indeks obalne ranjivosti definiran je na osnovi analize geološke građe, obalnog nagiba s obzirom na obalno plavljenje te opasnost od odrona, djelovanja valova i prisutnosti žala. Izrađene su karte ranjivosti obala PGŽ-a u mjerilu 1 : 25 000 za pojedine analizirane podindekse i zbirni indeks.

Projekt  Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora prezentirali su Vedrana Petrović (Zavod za prostorno uređenje PGŽ) i doc.dr.sc. Igor Ružić (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci).