Novosti

7. 3. 2022.

DOVRŠENA IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 2017. - 2020.

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, izradio je Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koje se nadovezuje na prethodno Izvješće  za razdoblje 2013. - 2016.  godine. 

Izvješće je sveobuhvatan dokument koji služi kao stručna podloga u pripremi razvojnih dokumenata Primorsko-goranske županije. Sadrži analizu i ocjenu stanja u prostoru, analizu provedbe prostornih planova, te drugih dokumenata od značaja za prostor Županije. 

Izvješćem se ocjenjuje učinkovitost planskih mjera za unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, prepoznaje potreba izrade novih dokumenata prostornog uređenja ili izmjene i dopune važećih prostornih planova kao i drugih županijskih  strateških dokumenata. 

Izvješće u konačnici daje prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. 

Prvi dio Izvješća, analiza i ocjena stanja u prostoru uključuje:

 • prostorne pokazatelje koji pokazuju da građevinska područja zauzimaju samo 3,1% ukupne površine Županije, odnosno 6,9% njezinog kopnenog dijela. Također ukazuju na bitne razlike u izgrađenosti građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja (79,1% - 36%), 
 • demografske pokazatelje koji pokazuju nastavak smanjenja broja stanovnika i značajnu prostornu polarizaciju između Priobalja i Otoka gdje broj stanovnika stagnira ili raste u odnosu  na Grad Rijeku  i Gorski kotar gdje broj stanovnika i dalje u  padu,
 • gospodarske pokazatelje koji potvrđuju status Županije kao gospodarski razvijenog dijela Države, međutim indeks razvijenosti gradova i općina i dalje ukazuje na velike razlike između jedinica lokalne samouprave, 
 • opremljenost naselja društvenom infrastrukturom pokazuje kontinuirana ulaganja općina, gradova i Županije u izgradnju vrtića, škola, školskih dvorana, domova zdravlja i sportskih objekata u Županiji, 
 • opremljenost prostora infrastrukturom gdje je vidljivo povećanje realizacije projekata iz područja komunalne, lučke, cestovne i željezničke infrastrukture u odnosu na prethodno razdoblje, 
 • povećan utjecaj klimatskih promjena na prostor,
 • pojavu korona virusa, koji je uzrokovao globalnu pandemiju i utjecao na provedbu razvojnih aktivnosti u promatranom periodu. 

U drugom dijelu Izvješća daje se pregled:

 • donesenih prostornih planova i planova u izradi - 138 usvojenih prostornih i urbanističkih planova, među kojima je i I. izmjena i dopuna prostornog plana Županije. Krajem 2020. na snazi je bilo 415 prostornih planova, a 100 planova je bilo u postupku izrade,
 • provedbe planova gdje se uočava značajno povećanje izdanih građevinskih dozvola s 1.893 u prethodnom izvještajnom razdoblju (2013. - 2016.) na 4.273 (2017. - 2020.).

Temeljem provedenih analiza, utvrđenih potreba, mogućnosti i ograničenja daljnjeg razvoja Županije, u zadnjem poglavlju Izvješća istaknuti su prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja.

Preporučeno je ukupno 26 mjera i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja, od kojih je potrebno posebno istaknuti:

 • Donošenje II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije,
 • Poticanje općina i gradova na usklađenje prostornih planova sa Županijskim planom,
 • Nužnost izrade kataloga brownfield područja u Županiji s prijedlogom mjera njihove revitalizacije, 
 • Nastavak rada na projektima prepoznavanja i ublažavanja utjecaja klimatskih promjena na obalno područje Županije, 
 • Nastavak rada na projektu Održivi razvoj turizma u Primorsko-goranskoj županiji i utvrđivanje trendova razvoja turizma u naseljima, prvenstveno za općine i gradove u Priobalju i Otocima Županije. 

Izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o Prostornom uređenju i  biti će razmatrano na sjednici Županijske skupštine koja će se održati 17. ožujka 2022. godine.