Novosti

8. 5. 2024.

KONFERENCIJA O PROSTORNOM PLANIRANJU MORSKOG PODRUČJA RH

Dana 8. svibnja 2024. godine održana je u Dubrovniku konferencija o prostornom planiranju morskog područja RH (Maritime Spatial Planning - MSP) u organizaciji Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Konferencija je okupila domaće i strane stručnjake iz redova međuresorne radne skupine za provedbu MSP direktive, predstavnike državnih i znanstvenih institucija, nadležnih tijela za MSP iz Italije, Crne Gore i Njemačke te EU MSP platforme u cilju razrade i provedbe pojedinih tema iz Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. (MSP direktiva).

U okviru konferencije pobliže su obrađene teme o MSP platformi EU, procesu izrade stručno-analitičke podloge za Prostorni plan isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru, kartiranju morskih područja i planiranju pomorskog prometa u Isključivom gospodarskom pojasu. Velik dio predavanja bio je posvećen zaštiti morskog okoliša i inovativnim rješenjima za zbrinjavanje otpada u moru, istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranskom moru i održivom ribarstvu, a u završnom dijelu je održana panel diskusija.

Sudionici konferencije upoznati su sa iskustvima u području prostornog planiranja morskog područja Republike Italije, Savezne Republike Njemačke, Republike Crne Gore i Republike Hrvatske.