Novosti

30. 1. 2019.

PREDSTAVLJENO IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2016. GODINE

Zakonom o prostornom uređenju propisano je da svaka Županija razmatra izvješće o stanju u prostoru, kao četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru na područnoj (regionalnoj) razini. Početkom prošle godine, po dobivanju svih potrebnih podataka koji su nužni za izradu jednog takvog iscrpnog i detaljnog dokumenta, Zavod je pristupio izradi Izvješća za razdoblje 2013. - 2016., a s ciljem izvještavanja Županijske skupštine, kao i stručne i šire javnosti, o prostornom razvoju Primorsko-goranske županije u navedenom razdoblju.

Izvješće su na konferenciji za novinare predstavili župan Zlatko Komadina, pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Koraljka Vahtar – Jurković i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ Adam Butigan.

Svrha izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i planiranja prostora Županije. Cilj izrade Izvješća je predvidjeti prostorno razvojne trendove temeljene na postojećim uvjetima, prikazati instrumente prostornog planiranja te učinkovite mjere što su ih nadležna tijela poduzela u proteklom četverogodišnjem razdoblju na svim razinama planiranja. Prikupljeni podaci analizirani su i iskazani na razini Županije, mikroregija (priobalje, otoci, Gorski kotar), odnosno jedinica lokalnih samouprava, ovisno o temi. Cilj je bio dobiti cjelovitu sliku stanja u prostoru iz koje se mogu izvesti kvalitetni zaključci i smjernice daljnjeg razvoja. Rezultat je složeni dokument koji pokriva različita područja ljudskog djelovanja, koja na različite načine utječu na buduće planiranje prostora i unaprjeđenje održivog razvoja.

Prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje temelje se na iscrpnoj analizi i ocjeni stanja i trendova prostornog razvoja. Naime, provedena analiza i ocjena stanja pokazala je da je od 2013. do 2016. godine došlo do sustavnih promjena koje su preoblikovale razvojne uvjete i nužno utječu, ili će u idućem razdoblju utjecati na prostorno uređenje Županije. Nadalje, kroz Izvješće je izrađen sažet prikaz stanja koji je prepoznao ukupno 70 potreba, mogućnosti i ograničenja daljnjega prostornog razvoja županije, s obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove, a temeljem kojih su preporučene ukupno 24 mjere i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja, poput primjerice: učiniti analizu građevinskih područja izvan naselja turističke namjene obzirom na promjenu zakonske regulative, protok vremena i promjene u prostoru, zatim izraditi stručne podloge (turizam, marikultura i dr. ) za potrebe budućih dokumenata prostornog uređenja, itd.

Izvješće se izradilo nastavno na prethodno „Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije 2005. – 2012.“ čime je uspješno nastavljena izrada izvješća kojima se pažljivo prati stanje u prostoru Primorsko-goranske županije.