Novosti

  • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije obavještava sve poslovne partnere da od 1. srpnja 2019. godine može zaprimati isključivo elektroničke račune izdane sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/18) i dostavljene putem centralne platforme za razmjenu elektroničkih računa Financijske agencije (FINA).

    Odredbe predmetnog Zakona primjenjuju se na sve račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno Zakonu o javnoj nabavi te obuhvaća i račune koji su izdani temeljem narudžbenice koja ima sva bitna svojstva ugovora.

    Računi koji nakon 1. srpnja 2019. godine budu dostavljeni u papirnatom obliku ili putem e-maila, ne smatraju se valjano razmijenjenim elektroničkim računima i po njima se neće vršiti plaćanja.


    Pročitajte više