Sporazumi o suradnji

Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ i Hrvatska komora arhitekata potpisale su 16. prosinca 2022. godine Sporazum o suradnji. Predmet Sporazuma je definiranje načela dugoročne suradnje na projektima istraživanja i razvoja iz područja prostornoga uređenja.

Sporazumom su obje strane iskazale interes suradnje na svim područjima od zajedničkog interesa iz područja prostornog uređenja. Suradnja će se  ostvarivati izradom znanstvenih i stručnih studija i analiza, organizacijom znanstvenih i stručnih skupova, te svim ostalim poslovima za koje obje strane utvrde zajednički interes.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ potpisali su 19. ožujka 2021. godine Sporazum o suradnji u provedbi istraživačkog projekta PRI-MJER.

Predmet ovog projekta je istraživanje klizišta s ciljem smanjenja rizika od klizišta na način da će se osigurati alati i znanje neophodni donosiocima odluka na svim razinama. 

Javna ustanova  „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ sudjeluje u projektu kao dionik za četiri pilot područja u Primorsko-goranskoj županiji. Rezultat projekta biti će Karta podložnosti za klizanje Primorsko-goranske županije u mjerilu 1:25000, te smjernice za korištenje Karte na regionalnoj i lokalnoj razini.

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predviđeno trajanje projekta je do 30. travnja 2023. godine.

Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“  i Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije  potpisali su 22. srpnja 2020. godine Sporazum o suradnji. Predmet Sporazuma je razmjena podataka i omogućavanje njihova korištenja za potrebe realizacije poslova područne odnosno regionalne razine iz njihovog djelokruga rada.

Sporazumom se Zavod  obvezao omogućiti ŽUC-u korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije (aplikacija Urbanistička identifikacija), a ŽUC Zavodu korištenje Informacijskog sustava održavanja prometnica (ISOC). 

Sporazumom su precizirani poslovi kao i način korištenja podataka iz baza podataka svake strane Sporazuma.

Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, Hrvatska elektroprivreda d.d. i Grad Mali Lošinj potpisali su 22. travnja 2020. godine Sporazum o suradnji.

Sporazumom su sve strane iskazale da je od zajedničkog interesa istraživanje i razvoj energetskih projekata za građevine koje su Prostornim planom Primorsko-goranske županije utvrđene građevinama od županijskog i državnog interesa, a čime se ujedno postiže povećanje udjela proizvodnje iz obnovljivih izvora energije kako je definirano ciljevima Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske.

Cilj koji se ovom suradnjom želi ostvariti je realizacija projekta izgradnje građevine energetske infrastrukture – sunčane elektrane (SE) Ustrine na području grada Malog Lošinja, a Sporazumom su utvrđene obveze svih strana Sporazuma.

 

Adam Butigan, mag.ing.geod., ravnatelj Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (Zavod) i mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke (Grad) potpisali su 7. veljače 2018. godine Sporazum o suradnji.

Cilj suradnje između Grada i Zavoda je sudjelovanje stručnjaka Zavoda koji posjeduju specijalistička znanja i iskustvo u Odboru za odabir projekta u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava ESI Fondova Europske unije iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritene osi: 

 • zaštita okoliša i održivost resursa, specifičnog cilja 6e2,
 • obnova brownfield lokacija (bivših vojnih ili industrijskih područja) unutar mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

Adam Butigan, mag.ing.geod., ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i prof.dr.sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (NZZJZ) potpisali su 5. svibnja 2017. godine Sporazum o suradnji.

Sporazumom su obje strane iskazale svoju namjeru dugoročne suradnje na poslovima izrade prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru područne i  lokalne razine, te drugih razvojnih projekata od interesa za Primorsko-goransku županiju.

Predmet suradnje su poslovi iz područja djelatnosti NZZJZ u segmentu zaštite okoliša, a koji se sastoje u izradi stručnih podloga za potrebe pojedinih razvojnih projekata, te separata prostornih planova ili dokumenata praćenja stanja u prostoru.

Temeljem tog Sporazuma sklopljen je 26. travnja 2017. godine ugovor za izradu separata „Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja“ za potrebe izrade Izvješća o stanju u prostoru Općine Čavle za razdoblje od 2013. do 2016. godine.

Adam Butigan, mag.ing.geod., ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i gradonačelnici i načelnici gradova i općina na području Primorsko-goranske županije (JLS) potpisali su tijekom ožujka i travnja 2017. godine ugovor o povezivanju grada/općine na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije (ISPU).

Projektom povezivanja JLS-a na ISPU, gradovima i općinama omogućen je pristup podacima koje Zavod redovito ažurira i održava u okviru uspostavljenog Informacijskog sustava. 

Korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije osigurava se pružanjem  geoinformacijskih mrežnih usluga Geoportala Primorsko-goranske županije putem Web GIS preglednika i Web GIS servisa.

Pružanjem geoinformacijskih mrežnih usluga omogućava se korištenje slijedećih podataka iz  Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije:

 • Digitalni katastarski plan DKP u vektorskom obliku (katastarske općine, katastarske čestice, tlocrti zgrada iz katastarskog operata), stanje 2011. do 2013. godine, u pripremi su podaci sa stanjem siječanj 2017. godine
 • Digitalni ortofoto DOF5 u mjerilu 1:5000
  o 2011. godina izrađeno za postupak legalizacije objekata (mjesec lipanj)
  o 2014.-2016. godine; pokriven je južni dio Županije listovima sa stanjem 2014.-2015. godine 
 • Hrvatska osnovna karta HOK5 u mjerilu 1:5000, stanje 1966. do 1991. godine
 • Topografska karta TK25 u mjerilu 1:25000, stanje 1996. do 2001. godine
 • Granice obuhvata detaljnih planova uređenja (DPU), urbanističkih planova uređenja (UPU), generalnih planova uređenja (GUP), prostornih planova uređenja općina/gradova (PPUO/G), prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO) i prostornog plana Županije (PPŽ)
 • Georeferencirane rasterske karte svih prostornih planova skenirane iz ovjerenih elaborata (DPU, UPU, PPUO/G, PPPPO, PP PGŽ)
 • Alfanumerički podaci iz Registara prostornih planova (identifikacijski broj, naziv plana, vrsta plana, vrsta odluke, status plana, broj službenog glasila, link na odluku objavljenu u službenom glasilu, link na pdf cijelog plana, površina obuhvata plana i dr.).

Trenutno je 29 općina i gradova potpisalo ugovor o povezivanju na ISPU PGŽ.

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod), prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurada, dekanica  Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (FMTU) i prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ARH)  svečano su potpisali 28. siječnja 2015.godine Sporazum o suradnji.

Sporazumom su sve strane iskazale svoj interes za suradnju  na svim područjima od zajedničkog interesa, a osobito u području prostornog uređenja područne odnosno regionalne razine, te razvoja i unapređenja djelatnosti turizma, a sve uz uvažavanje postavki  održivog razvoja.
Suradnja Sporazumnih strana ostvarivati će se osobito putem izrade znanstvenih i stručnih studija i analiza, pripreme, kandidiranja i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, suradnje u izradi pojedinih segmenata prostornih i drugih razvojnih planova, održavanja znanstvenih i stručnih predavanja, organizaciju znanstvenih i stručnih skupova, te suradnje na drugim poslovima za koje Sporazumne strane utvrde zajednički interes.

Temeljem tog Sporazuma sklopljen je 14. lipnja 2017. godine ugovor za realizaciju prvog pojedinačnog  istraživačko-studijskog projekta pod nazirom „Mare_Monti: Grad između fokusa“. Ovim se projektom razmatra odnos šireg područja grada Rijeke i dva potentna fokusa u njegovoj okolici – prostora Platka i prostora Voza na otoku Krku. Cilj je projekta  ispitati  mogućnosti afirmiranja odabranih lokacija kao aktivatora novog smjera razvoja Primorsko-goranske Županije.

Rezultati projekta prikazati će se u završnoj publikaciji, te na  izložbama javnog karaktera u okviru kojih će biti održana izlaganja te okrugli stolovi, izrađeni plakati, makete, najavni posteri i letci te audio-vizualna dokumentacija.

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i prof.dr.sc. Jože Perić, dekan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (Fakultet) svečano su potpisali 18. svibnja 2010.godine Sporazum o suradnji.

Cilj ove suradnje je povezivanje i unapređenje znanstvenih i stručnih potencijala obiju institucija, a u svrhu postizanja obostranih dugoročnih ciljeva na području djelatnosti prostornog planiranja i unapređenja turizma u Primorsko-goranskoj županiji uz uvažavanje postavki održivog razvoja.

Jedna od prvih konkretnih aktivnosti temeljem ovog Sporazuma je stručno usavršavanje mladih znanstvenih kadrova Fakulteta kroz praktičnu primjenu i provjeru teorijskih znanja i znanstvenih metoda u izradi razvojnih planova i projekata iz djelokruga Zavoda.

 

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i Darko Jardas, dipl.ing., direktor Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. (REA) potpisali su 2. travnja 2010. godine Sporazum o suradnji.

Sporazumom su obje strane iskazale svoju potrebu i spremnost za aktivnu suradnju na području energetike, svaka u okviru svog djelokruga rada.  Djelokrug rada Zavoda su poslovi strateškog planiranja energetskog razvoja, a REA-e vođenje i praćenje projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Cilj ove suradnje je povezivanje i usklađivanje aktivnosti strana Sporazuma razmjenom informacija, podataka i podloga, te međusobno uključivanje u  radna tijela i timove za provođenje pojedinih projekata ili aktivnosti.

Pored navedenog Sporazumom je utvrđen interes za zajednički nastup u međunarodnim projektima.

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i Prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Fakultet) svečano su potpisali 24. studenog 2010. godine Sporazum o suradnji.

Suradnja s Fakultetom njeguje se već dugi niz godina. Sklapanje ovog sporazuma omogućiti će, pored ostaloga, stručno usavršavanje mladih asistenata Fakulteta u Zavodu s ciljem praktične edukacije iz djelokruga rada Zavoda.

Navedeno obuhvaća suradnju na provedbi znanstvenih istraživanja i projekata, izradu studentskih radova i obavljanje stručne prakse za studente, provođenje programa cjeloživotnog učenja, održavanje stručnih i znanstvenih predavanja, organizaciju znanstvenih i stručnih skupova, provjeru kompetencija za poslove vezane uz djelatnosti sporazumnih strana, izradu projektno-tehničke dokumentacije i konzultantske usluge te suradnju na svim drugim poslovima za koje sporazumne strane utvrde postojanje obostranog interesa, a naravno i korištenje od strane Zavoda bogatih stručnih i znanstvenih znanja djelatnika Fakulteta.

Smatramo izuzetno bitnim u ovim teškim vremenima na ovaj način promicati važnost znanja i izvrsnosti, te tako ulagati u budućnost mladih intelektualaca koji predstavljaju temelj razvoja konkurentnog gospodarstva što je preduvjet za napredak naše županije, a time posredno i cijele države.