Sporazumi o suradnji

Adam Butigan, mag.ing.geod., ravnatelj Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (Zavod) i mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke (Grad) potpisali su 7. veljače 2018. godine Sporazum o suradnji.

Cilj suradnje između Grada i Zavoda je sudjelovanje stručnjaka Zavoda koji posjeduju specijalistička znanja i iskustvo u Odboru za odabir projekta u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava ESI Fondova Europske unije iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritene osi: 

 • zaštita okoliša i održivost resursa, specifičnog cilja 6e2,
 • obnova brownfield lokacija (bivših vojnih ili industrijskih područja) unutar mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

Adam Butigan, mag.ing.geod., ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i prof.dr.sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (NZZJZ) potpisali su 5. svibnja 2017. godine Sporazum o suradnji.

Sporazumom su obje strane iskazale svoju namjeru dugoročne suradnje na poslovima izrade prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru područne i  lokalne razine, te drugih razvojnih projekata od interesa za Primorsko-goransku županiju.

Predmet suradnje su poslovi iz područja djelatnosti NZZJZ u segmentu zaštite okoliša, a koji se sastoje u izradi stručnih podloga za potrebe pojedinih razvojnih projekata, te separata prostornih planova ili dokumenata praćenja stanja u prostoru.

Temeljem tog Sporazuma sklopljen je 26. travnja 2017. godine ugovor za izradu separata „Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja“ za potrebe izrade Izvješća o stanju u prostoru Općine Čavle za razdoblje od 2013. do 2016. godine.

Adam Butigan, mag.ing.geod., ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i gradonačelnici i načelnici gradova i općina na području Primorsko-goranske županije (JLS) potpisali su tijekom ožujka i travnja 2017. godine ugovor o povezivanju grada/općine na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije (ISPU).

Projektom povezivanja JLS-a na ISPU, gradovima i općinama omogućen je pristup podacima koje Zavod redovito ažurira i održava u okviru uspostavljenog Informacijskog sustava. 

Korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije osigurava se pružanjem  geoinformacijskih mrežnih usluga Geoportala Primorsko-goranske županije putem Web GIS preglednika i Web GIS servisa.

Pružanjem geoinformacijskih mrežnih usluga omogućava se korištenje slijedećih podataka iz  Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije:

 • Digitalni katastarski plan DKP u vektorskom obliku (katastarske općine, katastarske čestice, tlocrti zgrada iz katastarskog operata), stanje 2011. do 2013. godine, u pripremi su podaci sa stanjem siječanj 2017. godine
 • Digitalni ortofoto DOF5 u mjerilu 1:5000
  o 2011. godina izrađeno za postupak legalizacije objekata (mjesec lipanj)
  o 2014.-2016. godine; pokriven je južni dio Županije listovima sa stanjem 2014.-2015. godine 
 • Hrvatska osnovna karta HOK5 u mjerilu 1:5000, stanje 1966. do 1991. godine
 • Topografska karta TK25 u mjerilu 1:25000, stanje 1996. do 2001. godine
 • Granice obuhvata detaljnih planova uređenja (DPU), urbanističkih planova uređenja (UPU), generalnih planova uređenja (GUP), prostornih planova uređenja općina/gradova (PPUO/G), prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO) i prostornog plana Županije (PPŽ)
 • Georeferencirane rasterske karte svih prostornih planova skenirane iz ovjerenih elaborata (DPU, UPU, PPUO/G, PPPPO, PP PGŽ)
 • Alfanumerički podaci iz Registara prostornih planova (identifikacijski broj, naziv plana, vrsta plana, vrsta odluke, status plana, broj službenog glasila, link na odluku objavljenu u službenom glasilu, link na pdf cijelog plana, površina obuhvata plana i dr.).

Trenutno je 29 općina i gradova potpisalo ugovor o povezivanju na ISPU PGŽ.

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod), prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurada, dekanica  Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (FMTU) i prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ARH)  svečano su potpisali 28. siječnja 2015.godine Sporazum o suradnji.

Sporazumom su sve strane iskazale svoj interes za suradnju  na svim područjima od zajedničkog interesa, a osobito u području prostornog uređenja područne odnosno regionalne razine, te razvoja i unapređenja djelatnosti turizma, a sve uz uvažavanje postavki  održivog razvoja.
Suradnja Sporazumnih strana ostvarivati će se osobito putem izrade znanstvenih i stručnih studija i analiza, pripreme, kandidiranja i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, suradnje u izradi pojedinih segmenata prostornih i drugih razvojnih planova, održavanja znanstvenih i stručnih predavanja, organizaciju znanstvenih i stručnih skupova, te suradnje na drugim poslovima za koje Sporazumne strane utvrde zajednički interes.

Temeljem tog Sporazuma sklopljen je 14. lipnja 2017. godine ugovor za realizaciju prvog pojedinačnog  istraživačko-studijskog projekta pod nazirom „Mare_Monti: Grad između fokusa“. Ovim se projektom razmatra odnos šireg područja grada Rijeke i dva potentna fokusa u njegovoj okolici – prostora Platka i prostora Voza na otoku Krku. Cilj je projekta  ispitati  mogućnosti afirmiranja odabranih lokacija kao aktivatora novog smjera razvoja Primorsko-goranske Županije.

Rezultati projekta prikazati će se u završnoj publikaciji, te na  izložbama javnog karaktera u okviru kojih će biti održana izlaganja te okrugli stolovi, izrađeni plakati, makete, najavni posteri i letci te audio-vizualna dokumentacija.

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i prof.dr.sc. Jože Perić, dekan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (Fakultet) svečano su potpisali 18. svibnja 2010.godine Sporazum o suradnji.

Cilj ove suradnje je povezivanje i unapređenje znanstvenih i stručnih potencijala obiju institucija, a u svrhu postizanja obostranih dugoročnih ciljeva na području djelatnosti prostornog planiranja i unapređenja turizma u Primorsko-goranskoj županiji uz uvažavanje postavki održivog razvoja.

Jedna od prvih konkretnih aktivnosti temeljem ovog Sporazuma je stručno usavršavanje mladih znanstvenih kadrova Fakulteta kroz praktičnu primjenu i provjeru teorijskih znanja i znanstvenih metoda u izradi razvojnih planova i projekata iz djelokruga Zavoda.

 

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i Darko Jardas, dipl.ing., direktor Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. (REA) potpisali su 2. travnja 2010. godine Sporazum o suradnji.

Sporazumom su obje strane iskazale svoju potrebu i spremnost za aktivnu suradnju na području energetike, svaka u okviru svog djelokruga rada.  Djelokrug rada Zavoda su poslovi strateškog planiranja energetskog razvoja, a REA-e vođenje i praćenje projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Cilj ove suradnje je povezivanje i usklađivanje aktivnosti strana Sporazuma razmjenom informacija, podataka i podloga, te međusobno uključivanje u  radna tijela i timove za provođenje pojedinih projekata ili aktivnosti.

Pored navedenog Sporazumom je utvrđen interes za zajednički nastup u međunarodnim projektima.

Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" (Zavod)  i Prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Fakultet) svečano su potpisali 24. studenog 2010. godine Sporazum o suradnji.

Suradnja s Fakultetom njeguje se već dugi niz godina. Sklapanje ovog sporazuma omogućiti će, pored ostaloga, stručno usavršavanje mladih asistenata Fakulteta u Zavodu s ciljem praktične edukacije iz djelokruga rada Zavoda.

Navedeno obuhvaća suradnju na provedbi znanstvenih istraživanja i projekata, izradu studentskih radova i obavljanje stručne prakse za studente, provođenje programa cjeloživotnog učenja, održavanje stručnih i znanstvenih predavanja, organizaciju znanstvenih i stručnih skupova, provjeru kompetencija za poslove vezane uz djelatnosti sporazumnih strana, izradu projektno-tehničke dokumentacije i konzultantske usluge te suradnju na svim drugim poslovima za koje sporazumne strane utvrde postojanje obostranog interesa, a naravno i korištenje od strane Zavoda bogatih stručnih i znanstvenih znanja djelatnika Fakulteta.

Smatramo izuzetno bitnim u ovim teškim vremenima na ovaj način promicati važnost znanja i izvrsnosti, te tako ulagati u budućnost mladih intelektualaca koji predstavljaju temelj razvoja konkurentnog gospodarstva što je preduvjet za napredak naše županije, a time posredno i cijele države.