MIŠLJENJA NA PROSTORNE PLANOVE

Izrada mišljenja o usklađenosti konačnog prijedloga PPUO/G  s PPŽ te sudjelovanje u postupku javne rasprave za PPUO/G

U postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti Konačnog prijedloga tog plana s Prostornim planom Primorsko-goranske županije. 

Izrada mišljenja na prostorne planove direktno utječe na poboljšanje kvalitete prostornih planova i uklanjanje poteškoća prilikom izdavanja lokacijskih dozvola te ima za cilj osigurati poštivanje načela vertikalne integracije prostornih planova koje je propisano Zakonom.

Postupak izrade mišljenja je kontinuirani zadatak, koji traži veliki vremenski angažman i više djelatnika koji obrađuju različita strukovna područja. U procesu izrade mišljenja vrši se čitanje cijelog prostornog plana, proučavanja i čitanja prostornog plana šireg područja, tumačenja, rasprave i sastanci sa općinom/gradom i izrađivačem, pisanje bilješki i dopisa, uvidi u propise, pribavljanje tumačenja itd.

Osim u postupku davanja mišljenja na Konačni prijedlog dokumenta prostornog uređenja, Zavod sudjeluje i u postupku javne rasprave dostavom pisanog očitovanja koje sadrži ocjenu usklađenosti sa Prostornim planom PGŽ, ali i ocjenu usklađenosti sa propisima i pravilima struke. Na ovaj način temeljiti pregled dovršenog dokumenta prostornog uređenja vrši se u ranijoj fazi, pa je stoga lakše otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti. Prema potrebi vrše se kontakti i konzultacije sa općinama i gradovima, te pojedinim subjektima planiranja od početka do završetka izrade plana. Ta suradnja je dragocjena u doprinosu kvaliteti prostornog plana.