MIŠLJENJA NA PROSTORNE PLANOVE

Izrada mišljenja o usklađenosti konačnog prijedloga PPUO/G s PPŽ

U postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, Zakonom o prostornom uređenju propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti Konačnog prijedloga tog plana s Prostornim planom Primorsko-goranske županije. 

Izrada mišljenja na prostorne planove direktno utječe na poboljšanje kvalitete prostornih planova i uklanjanje poteškoća prilikom izdavanja lokacijskih dozvola te ima za cilj osigurati poštivanje načela vertikalne integracije prostornih planova koje je propisano Zakonom.

Postupak izrade mišljenja je kontinuirani zadatak, koji traži veliki vremenski angažman i više djelatnika koji obrađuju različita strukovna područja. U procesu izrade mišljenja vrši se čitanje cijelog prostornog plana, proučavanja i čitanja prostornog plana šireg područja, tumačenja, rasprave i sastanci sa općinom/gradom i izrađivačem, pisanje bilješki i dopisa, uvidi u propise, pribavljanje tumačenja itd.


Sudjelovanje u postupku javne rasprave za PPUO/G

Osim u postupku davanja mišljenja na Konačni prijedlog dokumenta prostornog uređenja, Zavod sudjeluje i u postupku javne rasprave dostavom pisanog očitovanja koje sadrži ocjenu usklađenosti sa Prostornim planom PGŽ, ali i ocjenu usklađenosti s propisima i pravilima struke. Na ovaj način temeljiti pregled dovršenog dokumenta prostornog uređenja vrši se u ranijoj fazi, pa je stoga lakše otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti. Prema potrebi vrše se kontakti i konzultacije s općinama i gradovima, te pojedinim subjektima planiranja od početka do završetka izrade plana. Ta suradnja je dragocjena u doprinosu kvaliteti prostornog plana.

 

Pregled izrađenih mišljenja i sudjelovanja u javnoj raspravi u 2022. godini

Tijekom 2022. godine dana su mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja za osam (8) prostornih planova uređenja gradova i općina, kroz jedanaest (11) izvršenih pregleda. Izrađeno je i jedno (1) mišljenje na urbanistički plan uređenja. U okviru postupka javne rasprave dano je deset (10) mišljenja na prostorne planove uređenja i dvanaest (12) mišljenja na urbanističke planove uređenja.

Pregled izrađenih mišljenja i sudjelovanja u javnoj raspravi u 2021. godini

Tijekom 2021. godine dana su mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja za sedam (7) prostornih planova uređenja gradova i općina, kroz devet (9) izvršenih pregleda. U okviru postupka javne rasprave dano je sedam (7) mišljenja na prostorne planove uređenja i dvanaest (12) mišljenja na urbanističke planove uređenja.

Pregled izrađenih mišljenja i sudjelovanja u javnoj raspravi u 2020. godini

Tijekom 2020. godine dana su mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja za šest (6) prostornih planova uređenja gradova i općina, kroz dvanaest (12) izvršenih pregleda. U okviru postupka javne rasprave dano je deset (10) mišljenja na prostorne planove uređenja i šesnaest (16) mišljenja na urbanističke planove uređenja.

Pregled izrađenih mišljenja i sudjelovanja u javnoj raspravi u 2019. godini

Tijekom 2019. godine u okviru postupka javne rasprave dana su mišljenja na 11 prostornih planova uređenja i to za gradove Bakar, Kraljevicu, Vrbovsko, Crikvenicu i Rijeku, te za općine  Mošćenička Draga, Malinska-Dubašnica, Lovran, Fužine, Mrkopalj i Baška. Isto tako, tijekom tog razdoblja dana su mišljenja na 11 urbanističkih planova uređenja, te na GUP Grada Rijeke.

Pregled izrađenih mišljenja i sudjelovanja u javnoj raspravi u 2018. godini

Tijekom 2018. godine postupkom izrade mišljenja ocijenjeno je osam prostornih planova uređenja za općine Brod Moravice, Baška, Punat, Malinska-Dubašnica, Jelenje, Matulji, Vrbnik i Mošćenička Draga, putem devet pregleda. U 2018. godini ocijenjena su četiri urbanistička plana uređenja.

Zavod je tijekom 2018. godine sudjelovao u jav¬nim raspravama prijedloga pet prostornih planova uređenja: za općine Punat, Mošćenička Draga, Malinska-Dubašnica, Matulji i Ravna Gora.

Pregled izrađenih mišljenja i sudjelovanja u javnoj raspravi u 2017. godini

U 2017. godini kroz postupak izrade Mišljenja ocijenjeno je 8 prostornih planova uređenja (za općine Omišalj, Kostrena, Jelenje i Lokve, te gradove Rijeka, Kraljevica i Bakar i Novi Vinodolski), kroz 10 pregleda.

Tijekom 2017. godine Zavod je sudjelovao u postupcima javnih rasprava za 6 prostornih planova uređenja općine, odnosno grada (Lokve, Rijeka, Baška, Novi Vinodolski, Mošćenička Draga, Brod Moravice).

Pregled izrađenih mišljenja te sudjelovanja u javnoj raspravi u 2016. godini

Kroz postupak izrade Mišljenja u 2016.g. ocijenjeno je 10 prostornih planova uređenja (za općine Vrbnik, Ravna Gora, Baška, Klana, Jelenje, Matulji, Malinska Dubašnica i gradove Crikvenica, Bakar i Mali Lošinj),  kroz 17 pregleda. 

Tijekom 2016. godine razmatrana su i izdana mišljenja za 12  urbanističkih planova uređenja, kroz 17 izrađenih mišljenja, a tijekom 2017. godine priliv takovih UPU-a je značajno smanjen (samo 1), što ukazuje na činjenicu da su postupci izrade i donošenja UPU-a započeti po „starom“ Zakonu gotovo u cijelosti dovršeni.*

Tijekom 2016.g. Zavod je sudjelovao u postupcima javnih rasprava za 5 prostornih planova uređenja (Baška, Klana, Dobrinj, Omišalj i Kostrena), te za 2 urbanistička plana uređenja (Kastav i Rijeka).

 

* Zakonom o prostornom uređenju ukinut je detaljni plan uređenja i obveza pribavljanja mišljena Zavoda na urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim, sukladno prijelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je bio u obvezi izrađivati mišljenja na provedbene planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Sukladno navedenom Zavod je nastavio s izradom mišljenja o usklađenosti provedbenih planova lokalne samouprave s Prostornim planom Primorsko-goranske županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje.