Izvadak iz prostornog plana PGŽ

Izvadak iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije, pripremljen  je temeljem važećeg izvornog dokumenta, pohranjenog u arhivi i na Internet stranicama Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje. 

Izvadak se može napraviti za odabrane predefinirane sekcije pripremljene za tisak na A4 formatu.

Izvadak je službeni, izdan elektroničkim putem i važeći je bez potpisa i pečata. 

Izvadak se sastoji od:

 • kartografskog dijela kojeg preuzimate ovdje za NOVI IZVADAK ili ovdje za PONOVLJENI IZVADAK (ukoliko ste već  izvadili izvadak i želite ga ponoviti)
 • Odluke objavljene u Službenim novinama PGŽ:
  • 2013-32 - Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
  • 2017-07 - Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
  • 2018-41 - Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
  • 2019-04 - Odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko- goranske županije (pročišćeni tekst)

Područje Vašeg izvatka odabrati ćete iz ponuđenih sekcija. Možete odabrati jednu ili više sekcija. Vrijeme pripreme izvatka može potrajati i 10 minuta, ovisno o broju sekcija i Internet brzini.

Kartografski dio izvatka iz prostornog plana Primorsko-goranske županije čini: 

 • početna stranica s identifikacijskim brojem izvatka te podacima o osobi ili tvrtki koja je zatražila izvadak i
 • 9 kartografskih prikaza s pripadajućim tumačem znakovlja:

1. Korištenje i namjena prostora
2a. Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika
2b. Infrastrukturni sustavi - Cjevovodni transport nafte i plina
2c. Infrastrukturni sustavi - Korištenje voda, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka i voda
3a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštita prirodne baštine
3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštita kulturno povijesnog nasljeđa
3c. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Kakvoća podzemnih i površinskih voda i područja posebne zaštite voda
3d. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi ugroženog okoliša i područja posebnih ograničenja u korištenju
3e. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju