Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije

U izradi - Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije (za razdoblje od 2013. do 2016. godine)

Zavod je u rujnu 2017. godine započeo s aktivnostima na izradi Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije (za razdoblje od 2013. do 2016. godine), a usvajanje na Skupštini Primorsko-goranske županije planirano je za listopad 2018. godine.

Obveza izrade i razmatranja četverogodišnjih izvješća o stanju u prostoru propisana je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) za sve jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Svrha izrade Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske Županije je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i planiranja prostora Županije sa sustavom prostornog uređenja. Cilj izrade Izvješća je predvidjeti prostorno razvojne trendove temeljene na postojećim uvjetima, prikazati instrumente prostornog planiranja te učinkovite mjere što su ih nadležna tijela poduzela u proteklom četverogodišnjem razdoblju na svim razinama planiranja.

Pravilnikom je određen detaljan sadržaj Izvješća koji se izrađuje u nekoliko faza:
I. Polazišta
II. Analiza i ocjena stanja i trendova prostornog razvoja
III. Analiza provedbe prostornih planova i drugih dokumenata
IV. Prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje

Prema planiranoj dinamici izrade, do konca travnja 2018. godine izrađena je I. i II. faza Izvješća te je početkom svibnja održan sastanak radnog tima na kojem su raspravljeni svi izrađeni segmenti  i dogovoren daljnji tijek rada na Izvješću.

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije (za razdoblje od 2005. do 2012. godine)

Županijska skupština je na svojoj 7. sjednici održanoj u  četvrtak, 27. veljače 2014. godine usvojila Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije (za razdoblje od 2005. do 2012. godine). Izvješće je objavljeno u Službenim novinama Primorsko-goranske županije u broju 5 od 7. ožujka 2014. SN 5/2014 

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije 2004.

Županijska skupština je na sjednici održanoj 27. listopada 2005. godine usvojila Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije.