Upute za izradu prostornih planova

Zavod u okviru propisanih djelatnosti surađuje s predstavnicima jedinica lokalne samouprave naročito oko izrade i donošenja prostornih planova kao i o svim drugim pitanjima u vezi s prostornim uređenjem. Suradnjom se osigurava osposobljavanje stručnih djelatnika upravnih tijela općina i gradova, stvaraju se pretpostavke za kvalitetno planiranje i uređenje prostora te se jača uloga i značaj lokalne samouprave u planiranju, korištenju i zaštiti prostora.

U toku dugogodišnje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, a u cilju uspostavljanja ujednačene razine kvalitete izrade dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji, Zavod je izradio više uputa i smjernica za izradu Prostornih planova. Upute su namijenjene izrađivačima prostornih planova i jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije:

Prijedlog načina razvrstavanja morskih luka i površina u funkciji sidrenja i priveza u prostornim planovima,  06. travnja 2005. U cilju korištenja jedinstvenog modela u procesu izrade prostornih planova i izrade mišljenja o njihovoj usklađenosti sa planom šireg područja, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje sačinio je ovaj Prijedlog načina razvrstavanja morskih luka i površina u funkciji sidrenja i priveza u prostornim planovima. Pri njegovoj izradi napravljen je napor da se udovolji svim zakonskim normama koje reguliraju ovu problematiku, ali i da se dosadašnje uzance i uobičajeni načini upravljanja morskim površinama ne ignoriraju, već da se postepeno zamijene rješenjima koje nameće planerska logika.