Plan razvoja Primorsko-goranske županije

PLAN RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2022. – 2027.

Županijska skupština na sjednici održanoj 4. studenoga 2021. godine donijela je Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. (Službene novine broj 27/21).

Tijek izrade i cjeloviti sadržaj Plana razvoja dostupan je na stranicama Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“.

Na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, Županijska skupština je donijela Odluku o pokretanju postupka izrade dopune Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. - 2027. godine (Službene novine broj 6/23).

Dopuna Plana razvoja obuhvaća izradu Plana razvoja otoka Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. - 2027. godine, Teritorijalne strategije razvoja otoka Primorsko-goranske županije u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027., kao dodatka Planu razvoja.

Naziv elaborata: Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (RS PGŽ)
Naručitelj: Primorsko-goranske županija
Koordinator za Naručitelja: Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 
Izrađivač: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ; Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima; Mreža znanja d.o.o., Zagreb; Safege d.o.o., Zagreb; Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb
Godina izrade: 2015.

Planiranje regionalnog razvoja uređeno je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14). Sukladno članku 11. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske planski dokumenti politike regionalnog razvoja su Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske, županijska razvojna strategija, odnosno strategija razvoja Grada Zagreba te strategija razvoja urbanog područja. 

Županijska razvojna strategija je temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja. 

Izrada RS PGŽ 2016.-2020. započela je prema tada važećem Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 153/09) i u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih strategija ("Narodne novine" broj 53/10). U procesu izrade RS PGŽ 2016.-2020. donesen je novi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14) te temeljem istog Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA: 011-01/15-02/3, URBROJ: 538-06-1/003-15-5, od 30. rujna 2015. godine), s kojima je RS PGŽ 2016.-2020. u završnoj fazi izrade usklađena.

Sukladno članku 13. stavku 2., županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije. 

Skupština Primorsko-goranske županije je na svojoj 6. sjednici održanoj dana  19. prosinca 2013. godine donijela Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-22). Temeljem Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Župan je dana 3. veljače 2014. godine donio Odluku o imenovanju Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/14-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-10). Za predsjednika je imenovan Marko Boras Mandić, zamjenik župana, a za zamjenika izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
Jedno od temeljnih načela politike regionalnog razvoja, sukladno članku 5. ZRR RH, je načelo partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora. Ono podrazumijeva suradnju između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva. Slijedom navedenog, u svim fazama izrade RS PGŽ 2016.-2020. sudjelovali su predstavnici značajnih dionika, odnosno u svim fazama izrade poštivalo se načelo partnerstva i suradnje javnog, privatnog i civilnog sektora.

Županijska skupština jednoglasno je 19. studenoga 2015. godine donijela Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine.