Upute za izradu prostornih planova

Upute su namijenjene izrađivačima prostornih planova i jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije

SMJERNICE ZA IZRADU I DOSTAVU ELABORATA PROSTORNIH PLANOVA (HTRS96/TM) – LISTOPAD 2016. Novo!

UPUTE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE/GRADA – OŽUJAK 2015.

UPUTA ZA IZRADU UPU-a i pripadajućih topografsko-katastarskih geodetskih podloga – siječanj 2012. 

ODLUKA O NAČINU PROVOĐENJA POSTUPKA DAVANJA MIŠLJENJA na konačne prijedloge prostornih planova općina i gradova, primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine

UPUTA ZA IZRADU urbanističkih planova uređenja - dopuna br. 2, ožujak 2009. Primjenjuje se u dijelu koji je u skladu s važećom zakonskom regulativom.

UPUTA ZA DONOŠENJE urbanističkih planova uređenja (za upotrebu općinama i gradovima), i PREZENTACIJA  Uputa o donošenju urbanističkih planova uređenja ožujak 2009. Primjenjuje se u dijelu koji je u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Prijedlog načina razvrstavanja morskih luka i površina u funkciji sidrenja i priveza u prostornim planovima,  06. travnja 2005.
U cilju korištenja jedinstvenog modela u procesu izrade prostornih planova i izrade mišljenja o njihovoj usklađenosti sa planom šireg područja, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje sačinio je ovaj Prijedlog načina razvrstavanja morskih luka i površina u funkciji sidrenja i priveza u prostornim planovima.
Pri njegovoj izradi napravljen je napor da se udovolji svim zakonskim normama koje reguliraju ovu problematiku, ali i da se dosadašnje uzance i uobičajeni načini upravljanja morskim površinama ne ignoriraju, već da se postepeno zamijene rješenjima koje nameće planerska logika.