Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016. - 2020.

Cjelokupnu Strategiju možete pogledati ovdje.

Planiranje regionalnog razvoja uređeno je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14). Sukladno članku 11. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske planski dokumenti politike regionalnog razvoja su Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske, županijska razvojna strategija, odnosno strategija razvoja Grada Zagreba te strategija razvoja urbanog područja.

Županijska razvojna strategija je temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Izrada RS PGŽ 2016.-2020. započela je prema tada važećem Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 153/09) i u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih strategija ("Narodne novine" broj 53/10).

U procesu izrade RS PGŽ 2016.-2020. donesen je novi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14) te temeljem istog Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA: 011-01/15-02/3, URBROJ: 538-06-1/003-15-5, od 30. rujna 2015. godine), s kojima je RS PGŽ 2016.-2020. u završnoj fazi izrade usklađena.

Sukladno članku 13. stavku 2., županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Jedno od temeljnih načela politike regionalnog razvoja, sukladno članku 5. ZRR RH, je načelo partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora. Ono podrazumijeva suradnju između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva. Slijedom navedenog, u svim fazama izrade RS PGŽ 2016.-2020. sudjelovali su predstavnici značajnih dionika, odnosno u svim fazama izrade poštivalo se načelo partnerstva i suradnje javnog, privatnog i civilnog sektora. 

Skupština Primorsko-goranske županije je na svojoj 6. sjednici održanoj dana  19. prosinca 2013. godine donijela Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-22). Temeljem Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Župan je dana 3. veljače 2014. godine donio Odluku o imenovanju Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/14-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-10). Za predsjednika je imenovan Marko Boras Mandić, zamjenik župana, a za zamjenika izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije osnovano je radi savjetovanja i davanja smjernica tijekom izrade RS PGŽ 2016.-2020., utvrđivanja prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja.

Održano je sedam radnih sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije i to četiri sjednice u 2014. godini  i tri sjednice u 2015. godini.

Odlukom Župana od dana 3. veljače 2014. godine (KLASA: 022-04/14-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-7) osnovane su tematske radne skupine za izradu RS PGŽ 2016.-2020. godine te imenovani njihovi članovi.

Voditelj Tematske radne skupine za društvene djelatnosti je Marina Medarić, zamjenica Župana, a koordinator izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo. Tematska radna skupina ima 12 članova.

Voditelj Tematske radne skupine za infrastrukturu (promet, energetika i vodno gospodarstvo) je Marko Boras Mandić, zamjenik Župana, a koordinator izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, pročelnik Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. Tematska radna skupina ima 11 članova.

Voditelj Tematske radne skupine za za gospodarstvo, turizam, ruralni razvoj i konkurentnost je Marko Boras Mandić, zamjenik Župana, a koordinator izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan. Tematska radna skupina ima 14 članova.

Voditelj Tematske radne skupine za prostorno uređenje i zaštitu okoliša je Marko Boras Mandić, zamjenik Župana, a koordinator doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Tematska radna skupina ima 8 članova.

Voditelj Tematske radne skupine za civilni sektor i krizna stanja je Petar Mamula, zamjenik Župana, a koordinator Goran Petrc, pročelnik Ureda Županije. Tematska radna skupina ima 11 članova.

Održana su četiri ciklusa radnih sastanaka tematskih radnih skupina, te  četiri kruga sastanaka s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije.

Radionice za dionike s područja Primorsko-goranske županije održane su u tri ciklusa i to prvi ciklus od 5 radionica od 16. svibnja do 6. lipnja 2014. godine (Rijeka, Delnice, Krk, Rab i Mali Lošinj), drugi ciklus radionica 25. ožujka 2015. godine (u Rijeci), te treći ciklus radionica 10. srpnja 2015. godine (u Rijeci).

Radi dodatnog osiguranja kvalitete ovog strateškog dokumenta, formiran je i Savjet za praćenje izrade RS PGŽ 2016.-2020. koji se sastoji od 9 sveučilišnih profesora iz Rijeke i Zagreba koji stručno i znanstveno obuhvaćaju sva razvojna područja Županije. Održana su četiri radna sastanka Savjeta za praćenje izrade RS PGŽ 2016.-2020..

Formiran je i Radni tim za izradu Strategije kojeg uz predstavnike JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, čine i svi pročelnici upravnih tijela Primorsko-goranske županije kao i voditeljica Unutarnje Revizije.

U listopadu 2015. godine održana je javna rasprava. Nacrt RS PGŽ 2016.-2020. objavljen je na web stranici JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" i Primorsko-goranske županije. Svi dionici koji su sudjelovali u izradi obaviješteni su o postupku provođenja javne rasprave te je strategija, sukladno većini dostavljenih sugestija, i finalno oblikovana.

Prethodno vrednovanje RS PGŽ 2016.-2020. odradio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof.dr.sc. Nada Karaman Aksentijević i prof.dr.sc. Nada Denona Bogović. 

Županijska skupština jednoglasno je 19. studenoga 2015. godine donijela Strategiju Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine.