O nama

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"  osnovana je temeljem  Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07) za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju. Do donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji,  poslove prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji  obavljao je Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje ustrojen kao upravno tijelo.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je na sjednici od 22. studenog 2007.godine Odluku o osnivanju Javne ustanove, a rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-07/2677-5 od 24. prosinca 2007.godine izvršen je upis u registar ustanova.  Javna ustanova započela je s radom 1. siječnja 2008. godine.

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" preuzela je službenike, poslove, opremu i arhivu Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, te je nastavila s radom na istoj adresi u Rijeci, Splitska ulica br. 2 na II katu.

Dana 1. siječnja 2014. godine stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)  koji  je propisao obvezu usklađenja akta o osnivanju zavoda sa Zakonom. Usklađenje osnivačkog akta izvršeno je donošenjem Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 21. svibnja 2015. godine.

MB:  02317133
MBS:  040244791
OIB: 08444936466
IBAN:  HR 1724020061100513513

AKTI JAVNE USTANOVE

 • Odluka o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" - pročišćeni tekst  (Službene novine 4/16)   
 • Statut Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" - pročišćeni tekst 
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća


TIJELA JAVNE USTANOVE

Tijela Javne ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

 • Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije od 01.04.2016. godine je Adam Butigan, mag.ing.geod.
 • Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ imenovani  odlukom Župana od 18. rujna 2017. godine" (Službene novine 26/17)   su Erik Fabijanić, predsjednik, Vojko Braut, član  i Marin Klanac, član.


DJELOKRUG RADA I USTROJ

Djelatnost Javne ustanove određena je Zakonom i obuhvaća:

 • izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
 • izradu izvješća o stanju u prostoru, 
 • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti, 
 • davanje mišljenja o usklađenosti prostornog plana uređenja grada odnosno općine s prostornim planom županije,
 • pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, 
 • izradu prostornih planova gradova i općina, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu odnosno županiju,  ako izradu tih planova zatraži ministarstvo ili župan, 
 • pružanje savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
 • druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju  i Statutom Zavoda.

Pored tih poslova određenih Zakonom , odlukom o osnivanju određeno je da javna ustanova može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata  za područje županije.

Za obavljanje djelatnosti Javne ustanove ustrojene su unutarnje ustrojstvene jedinice: Služba za prostorno uređenje, Služba za infrastrukturu, Odsjek za informacijski sustav i dokumentaciju i Odsjek za zajedničke poslove. Pored navedenih unutarnjih ustrojstvenih jedinica ustrojen je i Odsjek za regionalni razvoj koji će obavljati poslove iz područja regionalnog razvoja sve do osnivanja županijske regionalne razvojne agencije.

U Službi za prostorno uređenje obavljaju se stručni poslovi   izrade, koordinacije izrade i praćenja provedbe prostornih planova  područne (regionalne) razine, izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova, izrade prostornih planova uređenja grada odnosno općine i izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja.

U Službi za infrastrukturu obavljaju se stručni poslovi  izrade separata prostornih planova iz područja prometne i energetske infrastrukture, te vodnog gospodarstva, ocjenjuje usklađenost infrastrukturnih sustava u prostornim planovima lokalne razine s dokumentima prostornog uređenja šireg područja, te poslovi vezano za praćenje izrade i sudjelovanja u izradi strateških razvojnih dokumenata na nacionalnoj razini iz djelokruga rada Službe (promet, energetika, vode i more).

U Odsjeku za informacijski sustav i dokumentaciju obavljaju se stručni poslovi vođenja, razvoja i upravljanja informacijskim sustavom prostornog uređenja Županije u suradnji s drugim javnopravnim tijelima određenim zakonom, vođenja  Registra prostornih planova, osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru kojima raspolaže, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda i projekata od županijskog značaja, poslovi usporedbe lokacija na pomorskom dobru s dokumentima prostornog uređenja u svrhu davanja koncesija, održavanje Internet stranice Zavoda, poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda.

U Odsjeku za zajedničke poslove obavljaju se  pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa institucijama iz inozemstva.