O nama

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"  osnovana je temeljem  Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07) za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za županiju. Do donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji,  poslove prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji  obavljao je Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje ustrojen kao upravno tijelo.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je na sjednici od 22. studenog 2007. godine Odluku o osnivanju Javne ustanove, a rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-07/2677-5 od 24. prosinca 2007. godine izvršen je upis u registar ustanova.  Javna ustanova započela je s radom 1. siječnja 2008. godine.

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" preuzela je službenike, poslove, opremu i arhivu Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, te je nastavila s radom na istoj adresi u Rijeci, Splitska ulica br. 2 na II katu.

MB:  02317133
MBS:  040244791
OIB: 08444936466
IBAN:  HR 1724020061100513513

 

AKTI JAVNE USTANOVE


TIJELA JAVNE USTANOVE

Tijela Javne ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

 • Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije je Adam Butigan, mag.ing.geod.
 • Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ imenovani odlukom Župana od 20. rujna 2021. godine (Službene novine 22/21) su Petar Petrinić, predsjednik, Davor Košmrlj, član i Marko Sobotinčić, član.


DJELOKRUG RADA I USTROJ

Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

 • izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
 • izradu izvješća o stanju u prostoru,
 • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
 • pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
 • pružanje savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
 • druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Pored toga, Zakonom je određeno da Zavod  može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno Županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili Župan.

Odlukom o osnivanju određeno je i da  Zavod može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata za područje Županije.

Za obavljanje djelatnosti Javne ustanove ustrojene su unutarnje ustrojstvene jedinice:

 • Služba za prostorno uređenje,
 • Služba za infrastrukturu i razvojne projekte,
 • Služba za informacijski sustav,
 • Odsjek za EU projekte i zajedničke poslove.

U Službi za prostorno uređenje obavljaju se stručni poslovi izrade, koordinacije izrade i praćenja provedbe prostornih planova  područne (regionalne) razine, izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova, izrade prostornih planova uređenja grada odnosno općine i izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja.

U Službi za infrastrukturu i razvojne projekte obavljaju se stručni poslovi izrade separata prostornih planova iz područja prometne i energetske infrastrukture, te vodnog gospodarstva, ocjenjuje usklađenost infrastrukturnih sustava u prostornim planovima lokalne razine s dokumentima prostornog uređenja šireg područja, pripremaju se i vode  razvojni projekti od županijskog interesa,  te poslovi vezano za praćenje izrade i sudjelovanja u izradi strateških razvojnih dokumenata na nacionalnoj razini iz djelokruga rada Službe.

U Službi za informacijski sustav obavljaju se stručni poslovi vođenja, razvoja i upravljanja informacijskim sustavom prostornog uređenja Županije u suradnji s drugim javnopravnim tijelima određenim zakonom, vođenja  Registra prostornih planova, osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru kojima raspolaže, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda i projekata od županijskog značaja, poslovi usporedbe lokacija na pomorskom dobru s dokumentima prostornog uređenja u svrhu davanja koncesija, održavanje Internet stranice Zavoda, poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda.

U Odsjeku za EU projekte i  zajedničke poslove obavljaju se poslovi na pripremi, kandidiranju, te administrativnom i stručnom vođenju projekata iz djelokruga rada Zavoda vezanih za programe Europske unije, te pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa institucijama iz inozemstva.