PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Prostorni plan Promorsko-goranske županije je dokument kojim se planira uređenje prostora županije, a koji donosi Županijska skupština. Temeljni je i obvezatni dokument koji treba odrediti osnovne pravce prostornog razvoja gradova i općina Primorsko-goranske županije.

Cilj županijskog prostornog plana je da se putem ustanovljenih smjernica i programa razvoja omogući: usmjeravanje društvenog razvoja odnosno rasta i promjena strukture populacije te razvoja društvenih djelatnosti i sustava naselja, usmjeravanje gospodarskog razvoja (industrije, prometa, turizma, poljoprivrede, usluga i dr.), racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštita prostora. Slijedom navedenih općih postavki temeljna zadaća Prostornog plana Primorsko-goranske županije je osigurati gospodarski i društveni razvoj područja županije uz racionalno korištenje resursa i svrhovito upravljanje njima radi zaštite prostora.

Provedba prostornog plana je dugoročna i služi prvenstveno: državi za postizanje uravnoteženog razvoja svih područja, regiji, odnosno području županije, za ostvarenje ravnomjernog razvoja, lokalnoj samoupravi za postizanje planiranog pravca razvoja, racionalnom upravljanju prostorom i decentralizaciji upravljanja, otvaranju potencijalnih investicija, podizanju društvenog i osobnog standarda stanovnika, ostvarenju održivog razvoja. 

Prostorni plan Primorsko-goranske županije donesen je 2013. godine,  na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

Objava: SN 2013-32 i Ispravak SN 2017-07

I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije 

Objava: SN 2018-41, Odluka Visokog upravnog suda RH od 29.06.2020.
Tekstualni dio plana: odredbe za provođenje i obrazloženje plana, Grafički dio plana: Karta 1


U izradi - II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije 

Županijska skupština je na sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donijela odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Cilj izrade izmjene i dopune Plana je stvaranje prostorno-planskih pretpostavki za povećanje skladišnih kapaciteta sirove nafte i naftnih derivata na terminalu u Omišlju, povezivanje terminala i rafinerije produktovodom, planiranje brodogradilišta državnog značaja na području Grada Kraljevice, premještanje lokacije lječilišno turističkog kompleksa Blato-Meline planirane  uz južni rub naselja Čižići, na lokaciju na njegovom sjeveroistočnom rubu, te izmjena definicije položaja marine državnog značaja Privlaka.

Objava odluke o izradi: SN 2019-32  


Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana PGŽ
- tekst objave

Dokumenti na javnoj raspravi: 


Pregled važećih Odluka o donošenju / izradi Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Broj službenog glasila   Naziv odluke Status plana
 
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije U izradi
 
Odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko- goranske županije (pročišćeni tekst) Donesen
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Donesen
 
Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije Donesen
Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Donesen

 

Pregled Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije koje su prestale važiti 20. rujna 2013.

Naziv Odluke Broj SN/NN
Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije 2000-14
Prostorni plan Primorsko-goranske županije - Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP- a 2005-12
Prostorni plan Primorsko-goranske županije-Ispravak usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP-a (odnosi se na SN 12/05) 2006-50
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije 2009-08
Odluka o  II. izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije 2011-03