PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Prostorni plan Promorsko-goranske županije je dokument kojim se planira uređenje prostora županije, a koji donosi Županijska skupština. Temeljni je i obvezatni dokument koji treba odrediti osnovne pravce prostornog razvoja gradova i općina Primorsko-goranske županije.

Cilj županijskog prostornog plana je da se putem ustanovljenih smjernica i programa razvoja omogući: usmjeravanje društvenog razvoja odnosno rasta i promjena strukture populacije te razvoja društvenih djelatnosti i sustava naselja, usmjeravanje gospodarskog razvoja (industrije, prometa, turizma, poljoprivrede, usluga i dr.), racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštita prostora. Slijedom navedenih općih postavki temeljna zadaća Prostornog plana Primorsko-goranske županije je osigurati gospodarski i društveni razvoj područja županije uz racionalno korištenje resursa i svrhovito upravljanje njima radi zaštite prostora.

Provedba prostornog plana je dugoročna i služi prvenstveno: državi za postizanje uravnoteženog razvoja svih područja, regiji, odnosno području županije, za ostvarenje ravnomjernog razvoja, lokalnoj samoupravi za postizanje planiranog pravca razvoja, racionalnom upravljanju prostorom i decentralizaciji upravljanja, otvaranju potencijalnih investicija, podizanju društvenog i osobnog standarda stanovnika, ostvarenju održivog razvoja. 

Prostorni plan Primorsko-goranske županije donesen je 2013. godine,  na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

Objava: SN 2013-32 i Ispravak SN 2017-07

I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije 

Na temelju niza prethodno izrađenih stručnih podloga kojim se utvrdila opravdanost ciljeva izrade izmjena i dopuna županijskog prostornog plana, I. izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije osigurano je povećanje najveće dozvoljene količine uzgoja riba u ribogojilištu Plavnik te supstitucija lokacije na kojoj se planira izgraditi kombinirano golfsko igralište sa Ustrina na Mataldu uz propisivanje uvjeta njegove gradnje neposrednom provedbom ovog prostornog plana.

U okviru obuhvata postojećeg ribouzgojilišta Plavnik dozvoljeno je povećanje godišnjeg kapaciteta s 200 na 970 t godišnje. 

Za gradnju planiranog kombiniranog golfskog igrališta na lokacji Matalda utvrđeni su svi uvjeti gradnje, te je planirano natjecateljsko golfsko igralište s 2 x 18 polja, površina na kojoj je moguće realizirati kombinirano golfsko igralište povećano je s 200 na 315 ha, ali je smanjena površina na kojoj je moguće realizirati smještajni dio unutar golfskog kompleksa s 16 na 10 ha uz zadržavanje prethodno ograničenog broja od 800 ležajeva.

Utvrđenim uvjetima gradnje za realizaciju kombiniranog golfskog igrališta uvjetovano je da se golfski kompleks kao složena građevina u cijelosti mora izvesti na jednoj građevnoj čestici. Uz primarnu namjenu prostora, sportsko-rekreacijsku, osigurana je izvedba ugostiteljsko-turističkih sadržaja te drugih pratećih sadržaja (interni infrastrukturni sustavi te drugi sportsko-rekreacijski sadržaji i sadržaji društvenih, poslovnih i poljoprivrednih djelatnosti) kao nadopuna osnovne namjene. S obzirom na prostorna ograničenja te u cilju zaštite prostora utvrđene su zone zabrane ili ograničene gradnje: zona A u kojoj je u potpunosti zabranjena gradnja, zone B na kojima je pojedinačno moguće graditi na najviše 20% njihove površine te zona C na kojoj je moguće graditi na najviše 35% njene površine dok se preostali prostor mora obvezno zadržati potpuno očuvanoga zatečenog prirodnog obilježja. Uz navedena ograničenja na razmatranom prostoru su evidentirane pojedinačne vrijedne prirodne pojave te konzervatorski vrijedna postojeća izgradnja i potencijalna arheološka nalazišta za koje su utvrđene dodatne mjere zaštite, a sve u svrhu zaštite prirodnih vrijednosti i kulturnog krajolika, sastavnica okoliša te sprečavanja uništavanja i degradacije rijetkih staništa i fragmentacije staništa.

Pristup kombiniranom golfskom igralištu obavezno se osigurava kopnom i to kao najmanje dva, međusobno odvojena, posredna pristupa spojena na javnu cestu Osor - Punta Križa, a može se ostvariti i zrakom i morem. Osim priključka na javnu prometnu površinu građevna čestica mora imati neposredne priključke i na javne sustave elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroopskrbe i vodoopskrbe uz uvjet prethodnih prilagodbi javnih infrastrukturnih sustava kojima će se osigurati zadovoljenje vršnog opterećenja na građevnoj čestici, ali i na cjelovitom širem otočnom području infrastrukturne opskrbe. Također je građevnu česticu moguće priključiti na javnu vodoopskrbu kojoj je resurs Vransko jezero isključivo u svrhu zadovoljenja potreba za vodom za piće i sanitarne potrebe namijenjenom ljudskoj potrošnji te protupožarnoj zaštiti pojedinačnih zgrada na građevnoj čestici dok se potreba za vodom za navodnjavanje mora osigurati pročišćavanjem sanitarnih otpadnih voda, prikupljanjem drenažnih i oborinskih voda te zahvaćanjem podzemnih voda i zahvaćanjem i desalinizacijom morske vode. 

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dobivena je 5. prosinca 2018. godine, a 13. prosinca 2018. na 17. sjednici Županijske skupštine usvojene su I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

Objava: SN 2018-41
Tekstualni dio plana: odredbe za provođenje i obrazloženje plana, Grafički dio plana: Karta 1
Strateška studija o utjecaju plana na okoliš

 

Pregled važećih Odluka o donošenju / izradi Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Broj službenog glasila   Naziv odluke Status plana
 
Odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko- goranske županije (pročišćeni tekst) Donesen
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Donesen
 
Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije Donesen
Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Donesen

 

Pregled Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije koje su prestale važiti 20. rujna 2013.

Naziv Odluke Broj SN/NN
Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije 2000-14
Prostorni plan Primorsko-goranske županije - Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP- a 2005-12
Prostorni plan Primorsko-goranske županije-Ispravak usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP-a (odnosi se na SN 12/05) 2006-50
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije 2009-08
Odluka o  II. izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije 2011-03