PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

U izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije 

Zavod je u studenome 2016. godine započeo izradu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, temeljem Odluke o izradi objavljene u službenim novinama Primorsko-goranske županije u broju 28. od 3. studenog 2016.  

Dana 18. lipnja 2018. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije te ga uputio na javnu raspravu zajedno sa Strateškom studijom o utjecaju plana na okoliš. Javna rasprava započela je 2. srpnja i trajala je do 31. srpnja 2018. godine.

Dokumentacija vezana za javnu raspravu:

Dana 26. studenoga 2018. Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Konačni prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije te je Konačni prijedlog upućen Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja na suglasnost.

Dana 5. prosinca 2018. godine dobivena je suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te je Konačni prijedlog zajedno s Izvješćem o provedenoj javnoj raspravi upućen Županijskoj skupštini na donošenje.

Konačni prijedlog:


Važeći Prostorni plan Primorsko-goranske županije 

Prostorni plan Županije je dokument kojim se planira uređenje prostora Županije, a koji donosi Županijska skupština. Temeljni je i obvezatni dokument koji treba odrediti osnovne pravce prostornog razvoja općina i gradova Primorsko-goranske županije.

Cilj županijskog Plana je da se putem njegova sagledavanja te ustanovljenih smjernica i programa razvoja omogući usmjeravanje društvenog razvoja: rast i struktura populacije te razvoj društvenih djelatnosti (sustav naselja), usmjeravanje gospodarskog razvoja (industrija, promet, turizam, poljoprivreda, usluge, itd.), racionalno korištenje prirodnih resursa, i zaštita prostora.

Slijedom navedenih općih postavki, temeljna preokupacija Prostornog plana Primorsko-goranske županije je osigurati gospodarski i društveni razvoj područja Županije, uz racionalno korištenje i svrhovito upravljanje resursima radi zaštite prostora.

Provedba Plana je dugoročna i služi prvenstveno: državi za postizanje uravnoteženog razvoja svih područja, regiji, odnosno području Županije, za ostvarenje ravnomjernog razvoja, lokalnoj samoupravi za postizanje planiranog pravca razvoja, racionalnom upravljanju prostorom i decentralizaciji upravljanja, otvaranju potencijalnih investicija, podizanju društvenog i osobnog standarda stanovnika, ostvarenju održivog razvoja.

Važeći Prostorni plan Primorsko-goranske županije donesen je 2013.godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 32/13) na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

Pregled važećih Odluka o donošenju / izradi Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Broj službenog glasila   Naziv odluke Status plana
 
Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije Donesen
 
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije U izradi
Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije
X
Donesen

 

Pregled Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije koje su prestale važiti 20. rujna 2013.

Naziv Odluke Broj SN/NN
Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije 2000-14
Prostorni plan Primorsko-goranske županije - Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP- a 2005-12
Prostorni plan Primorsko-goranske županije-Ispravak usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP-a (odnosi se na SN 12/05) 2006-50
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije 2009-08
Odluka o  II. izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije 2011-03