Projekti i stručne podloge

 • Suvremeni demografski procesi u Primorsko-goranskoj županiji (dr. sc. Ivan Lajić, 2011. g.)
 • Analiza mreže građevina javnih ustanova u Primorsko-goranskoj županiji (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2011. g.)
 • Prostorno i prometno integralna studija Primorsko- goranske županije i Grada Rijeke (IGH d.d. Zagreb, 2011. g.) 
 • Analiza građevinskih područja (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.) 
 • Analiza gospodarskih zona (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.) 
 • Analiza prostorno-ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona izvan ZOP-a (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.)
 • Izmjena i dopuna Vodoopskrbnog plana PGŽ (IGH d.d. Zagreb, 2011g.)
 • Zbrinjavanje građevnog otpada i građevnog otpada koji sadrži azbest u Primorsko-goranskoj županiji (Ductor d.d. Rijeka, 2010.g.) 
 • Uspostava mreže skijališta u Gorskom kotaru (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2011. g.)
 • Analiza prostornih mogućnosti za korištenje energije vjetra u Primorsko-goranskoj županiji (Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, 2009. g.)
 • Razvoj prijenosne mreže 400, 220 i 110 kV na području Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2005. do 2030. godine Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb 2009. g.)
 • Razvoj prijenosne mreže na području prijenosnog područja Rijeka u razdoblju 2009.-2030. Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb, 2009.)
 • Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011. - 2013. (Porin d.o.o. Rijeka, 2011. g.)
 • Plan gospodarenja otpadom PGŽ za razdoblje 2007- 2015. (Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje PGŽ, 2007. g.)
 • Glavni plan razvoja turizma PGŽ (Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, 2005. g.)
 • Strategija zaštite okoliša PGŽ (Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje PGŽ, 2005. g.)
 • Strategija energetskog razvitka PGŽ (Tehnički fakultet Rijeka, 2005. g.)
 • Projekcije i scenariji gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije za potrebe županijskog Prostornog plana, (Ekonomski institut Zagreb, travanj 2011.g.)
 • Zbrinjavanje otpada (Dario Bagić, 2011.)
 • Zaštita voda (Blaženka Oreč, 2011.)
 • Zaštita mora (Sandra Trošelj Stanišić, 2011.)
 • Zaštita zraka (dr. sc. Ana Alebić Juretić, 2011.)
 • Šume Primorsko-goranske županije (Dalibor Tomljenović i Arinka Pavić, 2011.)
 • Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda (Adri Consult d.o.o. Rijeka, 2011.)
 • Zaštita prirodne baštine (JU Priroda, 2011.)
 • Rudarsko-geološka studija potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama na području Primorsko-goranske županije ( HGI, Zagreb, 2012)
 • Vrednovanje opredijeljenih lokacija golf igrališta u prostoru Primorsko-goranske županije (KAPPO d.o.o., Rovinj, 2012)
 • Prijedlog lokacija uzgoja u moru i slatkoj vodi u Primorsko-goranske županije (dr.sc. E.Teskeredžić, 2012.)
 • Smjernice s kriterijima/uvjetima za prenamjenu neiskorištenih nekretnina na području Primorsko-goranske županije (Ekonomski institut, Zagreb, 2012.)

Problemom  sustavnog zbrinjavanja napuštenih životinja Županija se počela aktivno baviti na zahtjev Grada Rijeke koji, zbog teritorijalne ograničenosti i karakteristika prirodnih i izgrađenih struktura Grada, u okviru svojih administrativnih granica nije pronašao  adekvatnu lokaciju koja bi udovoljila propisanim zahtjevima. Osmišljavanje i pripremu projekta povjerila je Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje 2003. godine.

Sveukupne aktivnosti vezane uz izgradnju "Centra"  podijeljene su u tri faze:

I faza – određivanje lokacije pogodne za izgradnju

 • 1. etapa – komparativna analiza predloženih lokacija i odabir konačne lokacije 
 • 2. etapa – stvaranje prostorno planskih preduvjeta za izgradnju

II faza – priprema za izgradnju

 • 1. etapa – ishođenje lokacijskih  dozvola za kompleks Centra i građevine infrastrukture: 
 • 2. etapa – ishođenje građevinskih dozvola (potvrda glavnih projekata) za kompleks Centra i građevine infrastrukture

III faza – opremanje i izgradnja

 • 1. etapa - izgradnja pristupne ceste i infrastrukture do građevinskog područja, 
 • 2. etapa - opremanje građevinskog područja infrastrukturom i izgradnja građevina Centra

Do sada, Županijski zavod je sveukupne aktivnosti vezane uz zbrinjavanje napuštenih životinja vodio u okviru I i II  faze.

U prvoj fazi definirane su potrebe i osnovna obilježja  budućeg skloništa za nezbrinute životinje te sukladno njima pokrenuta aktivnost pronalaženja lokacija pogodnih za izgradnju skloništa. Od desetak mogućih lokacija odabrane su tri najpovoljnije, a putem intenzivne suradnje sa jedinicama lokalne samouprave na području kojih su se lokacije nalazile, određena je i konačna lokacija Dolina  u Općini Klana, na  kojoj će se sklonište izgraditi. 

U drugoj fazi, po određivanu lokacije, Županijski zavod je izradio Prostorni plan uređenja Općine Klana i u njemu definirao obuhvat i uvjete za izgradnju "Centra za dobrobit životinja" čime je osigurao prostorno – planske preduvjete za realizaciju planiranog zahvata. Time je omogućeno da se krene sa pripremnim aktivnostima za izgradnju skloništa.

3D MODEL PLANIRANOG CENTRA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA

Dokumenti:

Naručitelj: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
Izvoditelj: OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb
Izrađeno: prosinac 2010.

Studija je izrađena s ciljem da se kroz sagledavanje postojeće dokumentacije i podataka za potencijalne lokacije sunčanih elektrana na području Primorsko-goranske županije, te kroz primjenu višekriterijalne analize (Model pogodnosti) odabere određeni broj potencijalnih lokacija i predloži za uvrštenje u županijski prostorni plan. Lista potencijalnih lokacija bila bi polazište budućim investitorima za daljnja istraživanja i lakšu realizaciju projekata.

Finalni dokument studije i kartografski prikazi dostupni su u pdf –u (Arobat Reader 8 ili više)

Dokumenti:

Znanstveno-stručna analiza prostorno-ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona u Primorsko-goranskoj županiji rađena je kao separatna studija za potrebe Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Analizu je izradio Institut za turizam iz Zagreba, a dovršena je u lipnju 2010. godine.

Sažetak finalnog dokumenta i cjelokupna analiza dostupni su u pdf –u (Arobat Reader 8 ili više):

Sažetak finalnog dokumenta

Znanstveno-stručna analiza:

 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje SE Orlec Trinket – istok za ekološku mrežu
 • Idejni projekt šetnice uz jezero Ribnjak u Gomirju
 • Programsko-prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska
 • Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – vatrogasni trenažni centar – idejno rješenje
 • Studija "Analiza luka nautičkog turizma  i sidrišta na području Primorsko – goranske županije"
 • Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje karte Primorsko-goranske županije
 • Proširenje trajektne luke Valbiska-bazen Lagdimor 
 • Studija mali vjetroagregati i fotonaponski moduli za autonomne alikacije na otocima PGŽ 
 • Studija LNG Omišalj i njegov sinergijski učinak 
 • Projekt plinofikacije PGŽ - područje Grada Rijeke, Priobalja i Otoka Krka te područje Gorski kotar 
 • Analiza potencijala ribarstva i marikulture PGŽ s prijedlogom potencijalnih lokacija za marikulturu  
 • Projekt izrade profila morskih plaža u PGŽ  (za plaže na kojima se mjeri kakvoća mora za kupanje) 
 • Pokrov i namjena korištenja zemljišta u Primorsko-goranskoj županiji – po CORINE metodologiji
 • Uspostava i provođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije: Integracija akata i dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji
 • Prijavljene projektne ideje kapitalnog značaja za Primorsko-goranskou županiju