Projekti i stručne podloge

PROJEKTI U IZRADI

Idejni projekt SE Orlec Trinket – istok

IZRAÐENI PROJEKTI
Za otvaranje pdf datoteka preporučamo korištenje Adobe Reader-a ver. 9 ili kasnije verzije.

Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje SE Orlec Trinket – istok za ekološku mrežu
Idejni projekt šetnice uz jezero Ribnjak u Gomirju
Programsko-prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska
Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – vatrogasni trenažni centar – idejno rješenje
Studija "Analiza luka nautičkog turizma  i sidrišta na području Primorsko – goranske županije"
Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020.
Centar za dobrobit životinja
Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje karte Primorsko-goranske županije
Proširenje trajektne luke Valbiska-bazen Lagdimor 
Studija mali vjetroagregati i fotonaponski moduli za autonomne alikacije na otocima PGŽ 
Studija LNG Omišalj i njegov sinergijski učinak 
Projekt plinofikacije PGŽ - područje Grada Rijeke, Priobalja i Otoka Krka te područje Gorski kotar 
Analiza potencijala ribarstva i marikulture PGŽ s prijedlogom potencijalnih lokacija za marikulturu  
Projekt izrade profila morskih plaža u PGŽ  (za plaže na kojima se mjeri kakvoća mora za kupanje) 
Pokrov i namjena korištenja zemljišta u Primorsko-goranskoj županiji – po CORINE metodologiji
Uspostava i provođenje informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije: Integracija akata i dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji

STRUČNE PODLOGE IZRAĐENE ZA POTREBE IZRADE PROSTORNOG PLANA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
SN 32/2013

Podloge se mogu zatražiti od Zavoda putem Obrasca za pristup informacijama
Za otvaranje pdf datoteka preporučamo korištenje Adobe Reader-a ver. 9 ili kasnije verzije.

Suvremeni demografski procesi u Primorsko-goranskoj županiji (dr. sc. Ivan Lajić, 2011. g.)
Analiza mreže građevina javnih ustanova u Primorsko-goranskoj županiji (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2011. g.)
Prostorno i prometno integralna studija Primorsko- goranske županije i Grada Rijeke (IGH d.d. Zagreb, 2011. g.)
Analiza građevinskih područja (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.)
Analiza gospodarskih zona (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.)
Znanstveno-stručna analiza prostorno-ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona u Primorsko-goranskoj županiji (Institut za turizam Zagreb, 2010. g.)
Analiza prostorno-ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona izvan ZOP-a (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2010. g.)
Izmjena i dopuna Vodoopskrbnog plana PGŽ (IGH d.d. Zagreb, 2011g.)
Zbrinjavanje građevnog otpada i građevnog otpada koji sadrži azbest u Primorsko-goranskoj županiji (Ductor d.d. Rijeka, 2010.g.)
Uspostava mreže skijališta u Gorskom kotaru (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2011. g.)
Analiza prostornih mogućnosti za korištenje energije vjetra u Primorsko-goranskoj županiji (Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, 2009. g.)
Studija mogućnosti korištenja prostora za izgradnju sunčanih elektrana na području PGŽ (Oikon d.o.o. Zagreb, 2010. g.)
Razvoj prijenosne mreže 400, 220 i 110 kV na području Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2005. do 2030. godine Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb 2009. g.)
Razvoj prijenosne mreže na području prijenosnog područja Rijeka u razdoblju 2009.-2030. Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb, 2009.)
Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011. - 2013. (Porin d.o.o. Rijeka, 2011. g.)
Plan gospodarenja otpadom PGŽ za razdoblje 2007- 2015. (Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje PGŽ, 2007. g.)
Glavni plan razvoja turizma PGŽ (Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, 2005. g.)
Strategija zaštite okoliša PGŽ (Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje PGŽ, 2005. g.)
Strategija energetskog razvitka PGŽ (Tehnički fakultet Rijeka, 2005. g.)
Projekcije i scenariji gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije za potrebe županijskog Prostornog plana, (Ekonomski institut Zagreb, travanj 2011.g.)
Zbrinjavanje otpada (Dario Bagić, 2011.)
Zaštita voda (Blaženka Oreč, 2011.)
Zaštita mora (Sandra Trošelj Stanišić, 2011.)
Zaštita zraka (dr. sc. Ana Alebić Juretić, 2011.)
Šume Primorsko-goranske županije (Dalibor Tomljenović i Arinka Pavić, 2011.)
Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda (Adri Consult d.o.o. Rijeka, 2011.)
Zaštita prirodne baštine (JU Priroda, 2011.)
Rudarsko-geološka studija potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama na području Primorsko-goranske županije ( HGI, Zagreb, 2012)
Vrednovanje opredijeljenih lokacija golf igrališta u prostoru Primorsko-goranske županije (KAPPO d.o.o., Rovinj, 2012)
Prijedlog lokacija uzgoja u moru i slatkoj vodi u Primorsko-goranske županije (dr.sc. E.Teskeredžić, 2012.)
Smjernice s kriterijima/uvjetima za prenamjenu neiskorištenih nekretnina na području Primorsko-goranske županije (Ekonomski institut, Zagreb, 2012.)