Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije". Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:

  • na adresu:  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka
  • na fax:  051/212-436
  • elektroničkom poštom poslati popunjeni skenirani obrazac na:  zavod@pgz.hr
  • donijeti osobno u pisarnicu soba 207, radnim danom od 8:15 do 15:45 sati.

Službenik za informiranje
Anita Vuković, bacc.admin.publ.
Tel. 051/351-772
Fax. 051/212-436
e-mail: anita.vukovic@pgz.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Na temelju čl. 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 pročišć. tekst) i čl. 17. Statuta Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" donesena je Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Elena Bratović, administrativna tajnica u Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.
Tel. 051/351-811
Fax. 051/212-436
e-mail: elena.bratovic@pgz.hr