Registar prostornih planova

Sadržaj s preporukama za korištenje Registra i Upute za ugradnju (iframe) na stranice JLS    Više >>

Zadnja promjena u Registru izvršena je 18.05.2024. godine.
Broj planova u izradi: 156
Broj planova na snazi: 967

RH / PGZ / Grad / Opcina
Vrsta plana
Status plana
RH / PGŽ/ Grad / Opcina Vrsta plana Broj sluzbenog glasila   Naziv odluke Status plana
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Novog Vinodolskog
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o transformaciji Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o transformaciji Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Zapad
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o transformaciji Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o transformaciji Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o transformaciji Prostornog plana uređenja Općine Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Grada Bakra (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 4 – Poslovna zona Lič 1 (K1-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o transformaciji Urbanističkog plana uređenja UPU 6 - gospodarske zone poslovne namjene K1 - Vrbovsko
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Čabar
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Zajednička odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol (NA 1-1 NA 1-2 NA 1-3 NA 3-1 NA 3-4 NA 3-5 NA 3-12)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Zajednička Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 20 – Supetarska Draga (NA 6-8 NA 6-9)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Zajednička Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 20 – Supetarska Draga (NA 6-8 NA 6-9)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 4 - Banjol (NA 3-3 NA 3-6)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Zajednička odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol (NA 1-1 NA 1-2 NA 1-3 NA 3-1 NA 3-4 NA 3-5 NA 3-12)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 3 Rupa (NA 16, NA 7-2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II (K6, R1-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R2-2, O2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 Zona društvenih sadržaja Brešca
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Jelenje
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone „Jelenski vrh“
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Dobrinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno - Istok
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Ravna Gora N1-1 - UPU 1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone T2 „Stari Laz“ – UPU 7
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) - UPU 8
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatija
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar Čavle“
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R1-1, R3-8, R3-10, R3-11)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jadranovo centar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Sopaljska I – 1“
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportskog područja Kantrida
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Gornji Zamet
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Diračje
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Brajda
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja stambenog naselja Trsat
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 – Klana
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Breza N8 – UPU 14
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Jelenje
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene K1-1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja »UPU 3« (dio zone Kukuljanovo I2) (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valun - građevinskog područja naselja (NA 14), zone ugostiteljsko-turističke namjene T3-4 i lučkog područja luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj - UPU 2
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 19-1 izdvojenog dijela naselja Pod Beli NA1-2 i luke otvorene za javni promet Beli
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1-3 Lučice
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen